Adwokat

Morderstwo Zbrodnia zabójstwa art.148 kodeksu karnego – Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Stanisława Korzeniewskiego oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, w szczególności związanych z obroną konieczną art. 25 kk, zbrodnią zabójstwa art. 148 kk oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci art. 155 kodeksu karnego.
Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o zbrodnie i występki karne, w szczególności o zabójstwo z art. 148 § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 kk oraz zlecenie zabójstwa art. 148a kk, przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą art. 148a § 1 kodeksu karnego, gwałt zgwałcenie małoletniej poniżej lat 15, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, gwałt z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu art.197 § 4 kk, zgwałceniegwałt ze skutkiem śmiertelnym lub inna czynność seksualna w następstwie której doszło do śmierci człowieka art.197 § 5 kk, obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 roku życia art.200 kodeksu karnego.

Zbrodnia zabójstwa art. 148 kk – zabójstwo jest przestępstwem opisanym w art. 148 kodeksu karnego uregulowanym w rozdziale XIX, określonym jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególne przypadki zbrodni zabójstwa uregulowane zostały także w rozdziale XVI dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych w art. 118 § 1 kk i art. 118 a § 1 kk oraz art. 123 kodeksu karnego. Dobrem prawnym stanowiącym przedmiot ochrony zagrożonej przestępstwem zabójstwa jest życie człowieka. Skutek należący do istoty zbrodni zabójstwa nie musi być natychmiastowym następstwem zachowania sprawcy, wystarczy istnienie związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami.

Prawo karne rozróżnia zbrodnię zabójstwa w formie podstawowej penalizowaną w art. 148 § 1 kodeksu karnego zagrożoną karą pozbawienia wolności od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności oraz karą dożywotniego pozbawienia wolności potocznie nazywaną zabójstwem umyślnym, zbrodnią zabójstwa lub zabójstwem.
W prawie karnym od zbrodni zabójstwa w formie podstawowej odróżnia się zabójstwo w typie kwalifikowanym określanym jako morderstwo opisane w art. 148 § 2 i § 3 kodeksu karnego zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 12, karą 25 lat pozbawienia wolności oraz karą dożywotniego pozbawienia wolności.
Zabójstwo określone w art. 148 § 4 KK stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat pozbawienia wolności i jest typem przestępstwa uprzywilejowanego w którym możliwe jest warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku art. 69 § 1 kodeksu karnego.

W lipcu 2022 r. został dodany do kodeksu karnego, a w dniu 14 marca 2023 r. wszedł w życie § 5 art. 148 kodeksu karnego penalizujący karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności przygotowania do zbrodni zabójstwa w formie podstawowej i formie kwalifikowanej określonych w § 1, § 2 i § 3 art. 148 kk.
W tej samej dacie został dodany do kodeksu karnego i wszedł w życie art. 148a kk tzw. zabójstwo na zlecenie lub zleceniem zabójstwa, który stanowi, iż kto przyjmuje zlecenie zabójstwa człowieka w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą podlega karze od lat 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 kodeksu karnego oraz przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka z art. 148a § 1 kk są przestępstwami publiczno-skargowymi, ściganymi z urzędu.

Odnalezienie ciała ofiary zbrodni zabójstwa art. 148 kk nie jest warunkiem koniecznym do przypisania oskarżonemu przestępstwa zabójstwa albowiem fakt śmierci może zostać ustalony także w oparciu o inne dowody. W związku z tym, że kara za zabójstwo często orzekana jest w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności istotna jest skuteczna obrona oskarżonego przez adwokata karnistę z doświadczeniem w prowadzeniu spraw związanych z obroną osób oskarżonych o zabójstwo, w tym także o nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 kodeksu karnego.

Morderstwo Zbrodnia zabójstwa art.148 kodeksu karnego – Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na każdym etapie postępowania karnego, od wszczęcia postępowania przygotowawczego do obrony przed Sądem I instancji i Sądem apelacyjnym oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Ponadto prowadzimy sprawy karne dotyczące także innych przestępstw w szczególności specjalizujemy się w prawie karnym i prowadzeniu trudnych oraz skomplikowanych spraw karnych wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Z naszych usług korzystają osoby oskarżone w procesach karnych o następujące przestępstwa: zabójstwo art. 148 kodeksu karnego, bójka i pobicie art. 158 § 1, § 2, § 3 kk, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym wypadki drogowe art. 177 § 1 i § 2 kk, art. 178 kk, art. 178a kk, art. 178b kk i art. 180a kodeksu karnego, zgwałcenie, gwałt art.197 kk, naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz czynna napaść art. 222 kk i art. 223 kodeksu karnego, łapownictwo bierne i czynne oraz korupcja bierna i czynna art. 228 kk i art. 229 kk, płatna protekcja art. 230 kk, uprowadzenie, wzięcie zakładnika art. 252 kodeksu karnego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym art. 258 kk, posiadanie, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art. 263 kk, fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art. 270 kk, art. 270a kk, art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 kk, kradzież szczególnie zuchwała art. 278a kk, kradzież z włamaniem art. 279 kk, rozbój art. 280 kk, kradzież rozbójnicza art. 281 kk i wymuszenie rozbójnicze art. 282 kodeksu karnego, przywłaszczenie art. 284 kk, oszustwo art. 286 kk, zabór lub kradzież pojazdu art. 289 kk, łapownictwo menadżerskie art. 296a kk, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, pranie brudnych pieniędzy art. 299 kodeku karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz przestępstwa określone w innych ustawach w szczególności w art. 305 prawa własności przemysłowej oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie o broni i amunicji oraz kodeksie karno-skarbowym.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy także pomoc prawną przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu – Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w przypadku naruszenia praw podstawowych zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe