Adwokat

Morderstwo zabójstwo art.148 kodeksu karnego adwokat Warszawa” – Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Stanisława Korzeniewskiego oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, w szczególności związanych z obroną konieczną art. 25 § 1 k.k. przekroczeniem granic obrony koniecznej art. 25 § 2 k.k. stanem wyższej konieczności w rozumieniu art. 26 § 1 kodeksu karnego, morderstwo / zabójstwo art. 148 § 1-3 k.k. zabójstwo w afekcie art. 148 § 4 k.k. oraz nieumyślne spowodowanie śmierci art. 155 kodeksu karnego.
Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o zbrodnie i występki karne, w szczególności o zabójstwo z art. 148 § 1, § 2, § 3, § 4 k.k. oraz zlecenie zabójstwa art. 148a k.k. przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą art. 148a § 1 kodeksu karnego, gwałt zgwałcenie małoletniej poniżej lat 15, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, gwałt z następstwem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu art.197 § 4 k.k. zgwałceniegwałt ze skutkiem śmiertelnym lub inna czynność seksualna w następstwie której doszło do śmierci człowieka art.197 § 5 k.k. obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 roku życia art.200 kodeksu karnego.

Zbrodnia zabójstwa art. 148 k.k. – zabójstwo jest przestępstwem opisanym w art. 148 kodeksu karnego uregulowanym w rozdziale XIX, określonym jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególne przypadki zbrodni zabójstwa uregulowane zostały także w rozdziale XVI dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych w art. 118 § 1 kk i art. 118 a § 1 kk oraz art. 123 kodeksu karnego. Dobrem prawnym stanowiącym przedmiot ochrony zagrożonej przestępstwem zabójstwa jest życie człowieka. Skutek należący do istoty zbrodni zabójstwa nie musi być natychmiastowym następstwem zachowania sprawcy, wystarczy istnienie związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami.

Prawo karne rozróżnia zbrodnię zabójstwa w formie podstawowej penalizowaną w art. 148 § 1 kodeksu karnego zagrożoną karą pozbawienia wolności od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności oraz karą dożywotniego pozbawienia wolności potocznie nazywaną zabójstwem umyślnym, zbrodnią zabójstwa lub zabójstwem.
W prawie karnym od zbrodni zabójstwa w formie podstawowej odróżnia się zabójstwo w typie kwalifikowanym określanym jako morderstwo opisane w art. 148 § 2 i § 3 kodeksu karnego zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 12, karą 25 lat pozbawienia wolności oraz karą dożywotniego pozbawienia wolności.
Zabójstwo określone w art. 148 § 4 KK stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat pozbawienia wolności i jest typem przestępstwa uprzywilejowanego w którym możliwe jest warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku art. 69 § 1 kodeksu karnego.

W lipcu 2022 r. został dodany do kodeksu karnego, a w dniu 14 marca 2023 r. wszedł w życie § 5 art. 148 kodeksu karnego penalizujący karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności przygotowania do zbrodni zabójstwa w formie podstawowej i formie kwalifikowanej określonych w § 1, § 2 i § 3 art. 148 kk.
W tej samej dacie został dodany do kodeksu karnego i wszedł w życie art. 148a kk tzw. zabójstwo na zlecenie lub zleceniem zabójstwa, który stanowi, iż kto przyjmuje zlecenie zabójstwa człowieka w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą podlega karze od lat 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Przestępstwa zabójstwa z art. 148 § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 kodeksu karnego oraz przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka z art. 148a § 1 kk są przestępstwami publiczno-skargowymi, ściganymi z urzędu.

Odnalezienie ciała ofiary zbrodni zabójstwa art. 148 kk nie jest warunkiem koniecznym do przypisania oskarżonemu przestępstwa zabójstwa albowiem fakt śmierci może zostać ustalony także w oparciu o inne dowody. W związku z tym, że kara za zabójstwo często orzekana jest w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności istotna jest skuteczna obrona oskarżonego przez adwokata karnistę z doświadczeniem w prowadzeniu spraw związanych z obroną osób oskarżonych o zabójstwo, w tym także o nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 kodeksu karnego.

Morderstwo zabójstwo art.148 kodeksu karnego adwokat Warszawa – Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na każdym etapie postępowania karnego, od wszczęcia postępowania przygotowawczego do obrony przed Sądem I instancji i Sądem apelacyjnym oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Ponadto prowadzimy sprawy karne dotyczące także innych przestępstw w szczególności specjalizujemy się w prawie karnym i prowadzeniu trudnych oraz skomplikowanych spraw karnych wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Z naszych usług korzystają osoby oskarżone w procesach karnych o następujące przestępstwa: zabójstwo art. 148 kodeksu karnego, bójka i pobicie art. 158 § 1, § 2, § 3 k.k. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym wypadki drogowe art. 177 § 1 i § 2 k.k. art. 178 kk, art. 178a k.k. art. 178b k.k. i art. 180a k.k. oraz gwałt / zgwałcenie art.197 § 1, § 2, § 3 § 4 i § 5 k.k. obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z małoletnim poniżej lat 15 art.200 § 1-5 k.k. zakazane nawiązywanie kontaktów z małoletnim poniżej lat 15 art. 200a § 1 i § 2 k.k. naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz czynna napaść art. 222 k.k. i art. 223 kodeksu karnego, łapownictwo bierne i czynne oraz korupcja bierna i czynna art. 228 k.k. art. 229 k.k. płatna protekcja art. 230 k.k. uprowadzenie, wzięcie zakładnika art. 252 kodeksu karnego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym art. 65 § 1 k.k. zw. z art. 258 k.k. posiadanie, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art. 263 k.k. fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art. 270 k.k. art. 270a k.k. art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 k.k. kradzież szczególnie zuchwała art. 278a k.k. kradzież z włamaniem art. 279 k.k. rozbój art. 280 k.k. kradzież rozbójnicza art. 281 k.k. i wymuszenie rozbójnicze art. 282 kodeksu karnego, przywłaszczenie art. 284 k.k. oszustwo art. 286 k.k. zabór lub kradzież pojazdu art. 289 k.k. łapownictwo menadżerskie art. 296a k.k. oszustwo finansowe art. 297 k.k. oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 k.k. pranie brudnych pieniędzy art. 299 kodeku karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 k.k. pozorne bankructwo art. 301 k.k. faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art. 302 k.k. nierzetelna dokumentacja art. 303 k.k. fałszowanie pieniędzy art. 310 k.k. oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz przestępstwa określone w innych ustawach w szczególności w art. 305 prawa własności przemysłowej oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie o broni i amunicji oraz kodeksie karno-skarbowym.

„Morderstwo zabójstwo art.148 kodeksu karnego adwokat Warszawa” Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy także pomoc prawną przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu – Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w przypadku naruszenia praw podstawowych zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe