Adwokat

Ekstradycja ENA Europejski Nakaz Aresztowania Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną związaną z obroną w sprawach karnych związanych z ekstradycją osób z Polski do USA lub innych Państw oraz sprawach ekstradycyjnych związanych z przekazaniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania ENA w celu przeprowadzenia przeciwko niej na terytorium innego Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności.

Samoistną podstawą zastosowania ENA jest istnienie wydanego w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej prawomocnego wyroku skazującego lub innej decyzji stanowiącej podstawę pozbawienia wolności osoby ściganej.

Odmawia się wykonania ENA europejskiego nakazu aresztowania jeśli:

  1. Przestępstwo, którego dotyczy ENA w wypadku jurysdykcji polskich sądów karnych, podlega darowaniu na mocy amnestii.
  2. W stosunku do osoby ściganej zapadło w innym państwie prawomocne orzeczenie co do tych samych czynów oraz, w wypadku skazania za te same czyny, osoba ścigana odbywa karę lub ją odbyła albo kara nie może być wykonana według prawa Państwa, w którym zapadł wyrok skazujący.
  3. W stosunku do osoby ściganej zapadło prawomocne orzeczenie o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  4. Osoba, której dotyczy ENA z powodu wieku nie ponosi według prawa polskiego odpowiedzialności karnej za czyny będące podstawą wydania europejskiego nakazu aresztowania.
  5. Naruszałoby to wolności i prawa człowieka i obywatela.
  6. Nakaz wydany został w związku z przestępstwem popełnionym bez użycia przemocy z przyczyn politycznych.

Postępowanie ekstradycyjne, jeżeli ENA został wydany wobec osoby ściganej, która jest obywatelem polskim, wykonanie nakazu może nastąpić pod warunkiem, że czyn, którego europejski nakaz aresztowania dotyczy, nie został popełniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani na polskim statku wodnym lub powietrznym oraz stanowił przestępstwo według prawa RP lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium RP, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili wpłynięcia ENA.

Nie podlega wykonaniu ENA wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności wobec osoby ściganej, będącej obywatelem polskim albo korzystającej w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu, jeżeli nie wyrazi ona zgody na przekazanie.

Sprawy związane z ekstradycją tzw. sprawy ekstradycyjne dotyczą z reguły najcięższych przestępstw i zbrodni takich jak morderstwo / zabójstwo art.148 § 1, § 2 kodeksu karnego lub zlecenie zabójstwa art. 148a § 1 k.k. oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej art. 65 kodeksu karnego i art. 258 k.k. zajmującej się handlem narkotykami i przemytem narkotyków tj. przestępstwami narkotykowymi kryminalizowanymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii potocznie nazywanej „prawem narkotykowym” oraz handlem „żywym towarem” i mają na celu postawienie przed wymiarem sprawiedliwości lub osadzeniem w zakładzie karnym osoby poszukiwanej.

INTERPOL International Criminal Police Organization oraz bazy danych Interpolu czyli Międzynarodowej Policji zawierają informację o przestępcach oraz osobach zaginionych, do których mają dostęp Państwa członkowskie należące do tej organizacji.
W zależności od celu poszukiwania osoby wystawiane są noty różnych kolorów żółta, niebieska, czarna, zielona, pomarańczowa i czerwona, która oznacza, że poszukiwana osoba jest niebezpieczna i należy ją bezzwłocznie aresztować i wydać państwu poszukującemu

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe