Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Ekstradycja / ENA

sprawy karne ENA ekstradycja adwokat Warszawa Mokotów

SPRAWY KARNE ENA EKSTRADYCJA Adwokat Karnista Warszawa Mokotów – OBRONA oskarżonego w sprawach karnych, ZATRZYMANIE 24h, SPRAWY EKSTRADYCYJNE, w tym ENA – EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA, zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz odszkodowanie za niesłuszne skazanie, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA.

KANCELARIA ADWOKACKA  zapewnia profesjonalną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, w szczególności postępowanie przygotowawcze, rozprawa, APELACJA, KASACJA do Sądu Najwyższego.
W nagłych wypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania z adwokatem karnistą w innym terminie poza godzinami pracy Kancelarii z osobami potrzebującymi szybkiej i profesjonalnej pomocy Adwokata karnisty, obrońcy w sprawach karnych dla osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych.
Sprawy Karne ENA Ekstradycja Adwokat Karnista oznacza pomoc prawną adwokata karnisty podczas przesłuchania osoby zatrzymanej przez Policję lub CBŚ, w szczególności, gdy doszło do tymczasowego aresztowania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania – ENA lub w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną  https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug /ekstradycja-ena

PRAWO KARNE – Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach karnych związanych z wypadkami komunikacyjnymi – wypadki drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, sprawy karnoskarbowe – „pranie brudnych” pieniędzy, wyłudzenie podatku VAT, obrona w sprawach karnych związanych z narkotykami, handlem, przemytem i obrotem narkotykami oraz SPRAWY KARNE GOSPODARCZE – PRZESTĘPSTWA BIAŁYCH KOŁNIERZYKÓW w tym OBRONA CZŁONKÓW ZARZĄDU i GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH. Prowadzimy także sprawy karne o WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym oraz sprawy o UŁASKAWIENIE.

KANCELARIA ADWOKACKA specjalizuje się także w środkach odwoławczych w szczególności w środkach zaskarżenia Apelacja KARNA, Apelacja CYWILNA, Apelacja w sprawach o PRZESTĘPSTWA SKARBOWE związane z wyłudzeniem podatku VAT, Apelacja GOSPODARCZA, apelacja od wyroku rozwodowego, apelacja w sprawie rozwodowej, rozwód / separacja, apelacja w sprawie o separację, skarga do WSA, KASACJA KARNA, Kasacja KARNO – SKARBOWA, SKARGA KASACYJNA CYWILNA, SKARGA KASACYJNA GOSPODARCZA oraz SKARGA KASACYJNA w SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH w tym Skarga Kasacyjna do NSA w sprawach zaległości podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych CIT, fizycznych PIT lub podatku VAT oraz SKARGA do NSA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO WYROKU / SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO POSTANOWIENIA.

Zażalenie w sprawach dotyczących EKSTRADYCJI oraz ENA Europejskiego Nakazu Aresztowanie, zażalenie na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Wnosimy zażalenia w sprawach karnych w szczególności zażalenie na przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, zażalenie na odmowę udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, zażalenie na odmowę udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zażalenie w sprawie odmowy odroczenia kary pozbawienia wolności.
Sprawy Karne ENA EKSTRADYCJA Adwokat Karnista Warszawa Mokotów – zapewniamy pomoc prawną osobą prawomocnie skazanym i odbywającym karę pozbawienia wolności w postępowaniu o UŁASKAWIENIE – PROŚBA O UŁASKAWIENIE oraz w sprawach związanych z warunkowym przedterminowym zwolnieniem lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Prowadzimy także sprawy związane z odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz sprawy o WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA zakończonego prawomocnym wyrokiem lub postanowieniem https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug/sprawy-karne

sprawy karne ENA ekstradycja adwokat 24h Warszawa