Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Ekstradycja / ENA

Ekstradycja / ENA Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną związaną z obroną w sprawach karnych ekstradycyjnych związanych z przekazaniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania ENA w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności.

Samoistną podstawą zastosowania ENA jest istnienie wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej prawomocnego wyroku skazującego lub innej decyzji stanowiącej podstawę pozbawienia wolności osoby ściganej.

Odmawia się wykonania ENA europejskiego nakazu aresztowania jeśli:

  1. Przestępstwo, którego dotyczy ENA w wypadku jurysdykcji polskich sądów karnych, podlega darowaniu na mocy amnestii.
  2. W stosunku do osoby ściganej zapadło w innym państwie prawomocne orzeczenie co do tych samych czynów oraz, w wypadku skazania za te same czyny, osoba ścigana odbywa karę lub ją odbyła albo kara nie może być wykonana według prawa państwa, w którym zapadł wyrok skazujący.
  3. W stosunku do osoby ściganej zapadło prawomocne orzeczenie o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  4. Osoba, której dotyczy ENA z powodu wieku nie ponosi według prawa polskiego odpowiedzialności karnej za czyny będące podstawą wydania europejskiego nakazu aresztowania.
  5. Naruszałoby to wolności i prawa człowieka i obywatela.
  6. Nakaz wydany został w związku z przestępstwem popełnionym bez użycia przemocy z przyczyn politycznych.

Jeżeli ENA został wydany wobec osoby ściganej, która jest obywatelem polskim, wykonanie nakazu może nastąpić pod warunkiem, że czyn, którego europejski nakaz aresztowania dotyczy, nie został popełniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani na polskim statku wodnym lub powietrznym oraz stanowił przestępstwo według prawa RP lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium RP, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili wpłynięcia ENA.

Nie podlega wykonaniu ENA wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności wobec osoby ściganej, będącej obywatelem polskim albo korzystającej w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu, jeżeli nie wyrazi ona zgody na przekazanie.