Adwokat

Prawo karne sprawy karne adwokat Warszawa” – specjalizujemy się w prawie karnym oraz trudnych sprawach karnych dotyczących wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym art.177 § 2 kodeksu karnego oraz obroną osób oskarżonych o zbrodnie w tym o zabójstwo art.148 kk oraz inne przestępstwa i występki w szczególności bójka i pobicie art.158 § 1, § 2 i § 3 kodeksu karnego, gwałt / zgwałcenie art.197 § 1, § 2, § 3 § 4 i § 5 kk, obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z małoletnim poniżej lat 15 art.200 § 1-5 kk, zakazane nawiązywanie kontaktów z małoletnim – osobą poniżej lat 15 art. 200a § 1 i § 2 kknaruszenie nietykalności funkcjonariusza i czynna napaść art.222 kk i art. 223 kk, łapownictwo bierne i czynne / korupcja bierna i czynna art.228 kk i art.229 kk, płatna protekcja art.230 kk, uprowadzenie, wzięcie zakładnika art. 252 kk, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym art.258 kk, posiadanie, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art.263 kk, fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art.270 kk, art.270a kk, art.271a kodeks karny, kradzież art.278 kk, kradzież szczególnie zuchwała art. 278a kk, kradzież z włamaniem art. 279 kk, rozbój art. 280 kk, kradzież rozbójnicza art. 281 kk, wymuszenie rozbójnicze art. 282 kk, przywłaszczenie art. 284 kk, oszustwo art. 286 kk, zabór / kradzież pojazdu art.289 kk, łapownictwo menadżerskie art.296a kk, oszustwo finansowe art.297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art.298 kkpranie brudnych pieniędzy art.299 kk, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art.300 kk, pozorne bankructwo art.301 kk, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art.302 kk, nierzetelna dokumentacja art.303 kk, fałszowanie pieniędzy art.310 kk, oszustwo kapitałowe art.311 kodeksu karnego oraz pozostałe przestępstwa określone w innych ustawach, w szczególności w art. 305 prawa własności przemysłowej związanego z naruszeniem własności intelektualnej i przemysłowej poprzez podrabianie markowych produktów oraz handlu podróbkami” i podrabianym towarem art. 305 prawa własności przemysłowej oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie o broni i amunicji oraz kodeksie karno-skarbowym.

Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na wszystkich etapach postępowania karnego obejmującą swoim zakresem postępowanie przygotowawcze przed Organami ścigania, postępowanie sądowe przed Sądem I instancji, postępowanie apelacyjne przed Sądami II instancji – apelacja oraz postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym.
W nagłych wypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania z adwokatem karnistą poza godzinami pracy Kancelarii w celu udzielenie szybkiej i profesjonalnej pomocy prawnej osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym oraz uczestniczenia w przesłuchaniu tych osób przed Organami ścigania.

W ramach prowadzonych postępowań karnych i spraw karnych świadczymy pomoc prawną w sprawach związanych z ekstradycją oraz ENA europejskim nakazem aresztowania, w szczególności podczas przesłuchania osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną.

Prawo karne / sprawy karne specjalizujemy się w trudnych i skomplikowanych sprawach karnych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, katastrofami drogowymi, kolejowymi i lotniczymi oraz wypadkami drogowymi i komunikacyjnymi ze skutkiem śmiertelnym oraz przestępstwami przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu penalizowanymi w szczególności w art.148 § 1-5 kk, art. 148a § 1 kk, art.197 kk, art.200 § 1-5 kk,  art. 200a § 1-2 kkart.280-281 kk oraz art.305 prawa własności przemysłowej i art. 53-68 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prowadzenie spaw karnych przez Kancelarię adwokacką obejmuje swoim zakresem także przestępstwa karnoskarbowe związane z praniem brudnych pieniędzy z art. 299 kodeksu karnego, fałszowanie oraz wystawianie fałszywych faktur VAT z art.270 kk, art.270a kk i art.271a kodeksu karnego, wyłudzenie podatku VAT oraz karuzele VAT-owskie i inne przestępstwa związane z podatkiem dochodowym i akcyzowym zawarte w kodeksie karnym skarbowym polegające w szczególności na fałszowaniu akcyzy art.67 kodeksu karno skarbowego, zmianie przeznaczenia oleju opałowego na olej napędowy art.73a kks, bezpodstawnym zwrocie podatku w tym podatku VAT art.76 kks oraz przemyt i oszustwo celne z art.86 kks i art.87 kodeksu karno skarbowego.

Specjalizacja prawo karne sprawy karne adwokat warszawa – obrona osób oskarżonych o przestępstwa karne obejmuje swoim zakresem także przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem narkotyków, handlem, obrotem i przemytem narkotyków oraz środków narkotycznych o podobnym działaniu wymienione w artykułach od 53 do art. 68 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii potocznie nazywanym „prawem narkotykowym” świadczymy pomoc prawną i obronę osobom oskarżonym o popełnienie czynów zabronionych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dotyczy to spraw narkotykowych z:
Art. 53 UPN Nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie albo przerób narkotyków lub środków narkotycznych,
Art. 54 UPN Przyrządy, naczynia do wytwarzania narkotyków i środków narkotycznych i przygotowania do wytwarzania narkotyków,
Art. 55 UPN Nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
Art. 56 UPN Wprowadzenie do obrotu i uczestniczenie w obrocie narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
Art. 57 UPN Przygotowanie do handlu narkotykami, przemytu narkotyków, wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych,
Art. 58 UPN Udzielanie oraz ułatwianie, umożliwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków i substancji narkotycznych,
Art. 59 UPN Udzielanie oraz ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
Art. 60 UPN Niezawiadomienie o przestępstwie handlu narkotykami i środkami narkotycznymi,
Art. 61 UPN Nielegalny obrót prekursorami,
Art. 62 UPN Nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
Art. 62b UPN Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych,
Art. 63 UPN Nielegalna uprawa i zbiór maku, konopii, koki,
Art. 64 UPN Kradzież narkotyków w tym środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych, mleczka makowego i słomy makowej,
Art. 65 UPN Nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
Art. 66 UPN Nielegalny obrót prekursorami,
Art. 67 UPN Naruszenie zasad ewidencji,
Art. 68 UPN Nielegalna reklama lub promocja narkotyków i środków narkotycznych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych.

Oprócz wyżej wymienionych przestępstw karnych prowadzimy także sprawy karne gospodarcze dotyczące przestępstw związanych z praniem brudnych pieniędzy i przestępstw białych kołnierzyków w tym obrona członków zarządu i kadry managerskiej oraz  głównych księgowych związane w szczególności z niezaspokojeniem roszczeń wierzycieli art.300 kodeksu karnego, pozornym bankructwem art.301 kk, faworyzowaniem wierzycieli, łapownictwo art.302 kk, nierzetelną dokumentacja art.303 kk oraz oszustwo kapitałowe z art. 311 kodeksu karnego.

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się także w środkach odwoławczych w szczególności w środkach zaskarżenia takich jak apelacja karna w sprawach występków i zbrodni, apelacja w sprawach gospodarczych i karno-skarbowych związanych z wyłudzeniem podatku VAT, oraz kasacja i kasacja karnoskarbowa dotycząca oszustw podatkowych i wyłudzenia podatku VAT oraz karuzele VAT-owskie.

„Prawo karne sprawy karne adwokat Warszawa” – wnosimy zażalenia w sprawach karnych, w szczególności zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, zastosowanie tymczasowego aresztowania lub przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, zażalenie na odmowę udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, zażalenie na odmowę udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zażalenie w sprawie odmowy odroczenia kary pozbawienia wolności oraz zażalenie w sprawach ekstradycji i ENA – europejskiego nakazu aresztowania.
Prowadzimy także sprawy karne związane ze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym oraz sprawy związane z przerwą lub odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz sprawy o ułaskawienie.

Gdy zapytasz co jest naszą pasją, odpowiemy prawo karne i świadczenie usług na najwyższym poziomie, dlatego z usług naszej Kancelarii korzystają osoby poszukujące skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej oraz indywidualnego podejścia do powierzonej sprawy.
Świadczyliśmy pomoc prawną w skomplikowanych i precedensowych procesach karnych budzących zainteresowanie opinii publicznej oraz mediów dotyczących zbrodni zabójstwa art. 148 kk i zlecenie zabójstwa art. 148a kodeksu karnego, zgwałcenie / gwał art. 197 kk, przestępstwa seksualne związane z obcowaniem płciowym z małoletnim poniżej lat 15 art. 200 kk, wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym oraz ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu art. 177 § 2 kk prowadzenie pojazdu po alkoholu / narkotykach art. 178a kk oraz przestępstwa gospodarcze z art. 305 prawo własności przemysłowej, art. 311 kodeksu karnego i art. 76 kodeksu karno skarbowego.
Wysokie kwalifikacje merytoryczne, doświadczenie i specjalistyczna wiedza prawnicza to efekt wieloletniej praktyki zdobytej w ramach prowadzonych procesów karnych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym.

Dlatego zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii w ramach, której oferujemy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie.
Adwokat Stanisław Korzeniewski

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe