Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Sprawy Karne

SPRAWY KARNE ENA EKSTRADYCJA adwokat karnista Warszawa Mokotów – obrona oskarżonego w sprawach karnych, zatrzymanie 24h, SPRAWY EKSTRADYCYJNE, w tym EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA – ENA, zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz odszkodowanie za niesłuszne skazanie, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA.

KANCELARIA ADWOKACKA  zapewnia profesjonalną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, w szczególności postępowanie przygotowawcze, rozprawa, apelacja, KASACJA do Sądu Najwyższego.
W nagłych wypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania z adwokatem karnistą w innym terminie poza godzinami pracy Kancelarii z osobami potrzebującymi szybkiej i profesjonalnej pomocy Adwokata karnisty, obrońcy w sprawach karnych dla osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych.
Sprawy Karne ENA Ekstradycja Adwokat Karnista oznacza pomoc prawną adwokata karnisty podczas przesłuchania osoby zatrzymanej przez Policję lub CBŚ, w szczególności, gdy doszło do tymczasowego aresztowania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania – ENA lub w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną https://sprawykarne-adwokat.pl

PRAWO KARNE – Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach karnych związanych, w szczególności z wypadkami komunikacyjnymi – wypadki drogowe art. 177 – 178a kk, przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu w szczególności czyny zabronione penalizowane w art. 148 kk art. 197 kk i art. 280-281 kk.
Sprawy karnoskarbowe – „pranie brudnych” pieniędzy, wyłudzenie podatku VAT, obrona w sprawach karnych związanych z narkotykami, handlem, przemytem i obrotem narkotykami oraz SPRAWY KARNE GOSPODARCZE – PRZESTĘPSTWA BIAŁYCH  KOŁNIERZYKÓW w tym OBRONA CZŁONKÓW ZARZĄDU i GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH. Prowadzimy także sprawy karne o WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym oraz sprawy o UŁASKAWIENIE.

KANCELARIA ADWOKACKA specjalizuje się także w środkach odwoławczych, w szczególności w środkach zaskarżenia apelacja karna, apelacja cywilna, apelacja w sprawach o przestępstwa skarbowe związane z wyłudzeniem podatku VAT, apelacja gospodarcza, apelacja od wyroku rozwodowego, apelacja w sprawie rozwodowej, rozwód / separacja, apelacja w sprawie o separację, skarga do WSA, kasacja karna, kasacja karno – skarbowa, skarga kasacyjna cywilna, skarga kasacyjna gospodarcza oraz skarga kasacyjna w sprawach administracyjnych w tym skarga kasacyjna do NSA w sprawach zaległości podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych CIT, fizycznych PIT lub podatku VAT oraz SKARGA do NSA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO WYROKU / SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO POSTANOWIENIA.

Wnosimy zażalenia w sprawach karnych, w szczególności zażalenie na postanowienie o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, zażalenie na odmowę udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, zażalenie na odmowę udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, zażalenie w sprawie odmowy odroczenia kary pozbawienia wolności oraz zażalenie w sprawach EKSTRADYCJI oraz ENA Europejskiego Nakazu Aresztowania.

„Sprawy Karne ENA EKSTRADYCJA Adwokat Karnista Warszawa Mokotów” – zapewniamy pomoc prawną osobom prawomocnie skazanym i odbywającym karę pozbawienia wolności w postępowaniu o UŁASKAWIENIE – prośba o ułaskawienie oraz w sprawach związanych z warunkowym przedterminowym zwolnieniem lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Prowadzimy także sprawy związane z odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz sprawy o WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA zakończonego prawomocnym wyrokiem lub postanowieniem https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug/sprawy-karne