Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Sprawy Rozwodowe / Rozwody

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu Sprawy Rozwodowe / Rozwody obejmującego sprawy z zakresu postępowań rozwodowych, prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie oraz sprawy rozwodowe bez orzekania o winie rozkładu pożycia. Zasadą jest, że prowadzone przez nas sprawy rozwodowe należą do tych trudnych spraw, w których strony są skonfliktowane i wysuwają wygórowane żądania finansowe lub chcą obarczyć stronę przeciwną winą za rozkład pożycia małżeńskiego. „Rozwód z klasą” jest możliwy także w sytuacji, gdy strony mają problemy z wzajemną komunikacją lub są zantagonizowane. Zawsze staramy się tonować niepotrzebne emocje pomiędzy stronami i znaleźć właściwe rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

Szybkie rozwody” przy orzekaniu rozwodu na zgodny wniosek stron wydawany jest wyrok bez orzekania o winie, wówczas możliwe jest uzyskanie „szybkiego rozwodu” na jednej rozprawie.
W sytuacji gdy strona nie zgadza się z wyrokiem rozwodowym lub jest niezadowolona z wydanego orzeczenia w sprawie rozwodowej np. nie zgadza się z orzeczeniem o winie rozkładu pożycia, oferujemy możliwość zaskarżenia wyroku rozwodowego apelacją. Od wyroku w sprawach rozwodowych wydanego przez Sąd Apelacyjny oraz w sprawach separacji skarga kasacyjna nie przysługuje, a to oznacza, że wyrok w sprawie rozwodowej wydany przez Sąd Apelacyjny jest wyrokiem niezaskarżalnym.

SPRAWY ROZWODOWE / ROZWODY – jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest dopuszczalny również, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa zgody na rozwód w danych okolicznościach jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sąd rozwiązuje małżeństwo wyrokiem orzekając rozwód. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie za rozpad małżeństwa (rozwód bez orzekania o winie), w takim wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozkład pożycia. W przypadku udowodnienia winy jednemu z małżonków rozkładu pożycia małżeńskiego Sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie małżonka winnego rozkładowi pożycia (rozwód z orzeczeniem o winie), co uprawnia małżonka niewinnego rozkładowi pożycia do żądania alimentów, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Powództwo w sprawie rozwodowej wnosi się do Sądu Okręgowego jako Sądu I instancji.

Przy orzekaniu rozwodu zasadą jest, iż większość wyroków rozwodowych na zgodny wniosek stron wydawana jest bez orzekania o winie. Coraz częściej zdarza się, iż jedna ze stron nie chce zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie w szczególności, gdy zachodzi duża dysproporcja w majątku stron albo z innych osobistych względów. Wówczas proces zaczyna się komplikować i wydłużać, gdyż strona bez fachowej pomocy adwokata nie jest w stanie sobie poradzić. Rozwód z orzeczeniem o winie rodzi skutki prawne dla stron także po rozwiązaniu małżeństwa, a w praktyce sprowadza się to najczęściej do sytuacji, że małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego zobowiązany jest do płacenia alimentów małżonkowi niewinnemu rozkładowi pożycia. Od wyroku rozwodowego przysługuje APELACJA do Sądu Apelacyjnego, natomiast od wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd Apelacyjny skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie przysługuje, a to oznacza, że wyrok w sprawie rozwodowej wydany przez Sąd Apelacyjny jest wyrokiem niezaskarżalnym.

Podział majątku po rozwodzie – Kancelaria Adwokacka świadczy także pomoc prawną po rozwodzie w szczególności w sprawach dotyczących podziału majątku dorobkowego byłych małżonków lub zniesienia współwłasności lub innych rozliczeń majątkowych. Klienci niezadowoleni z rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego dotyczącego podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie lub ze zniesienia współwłasności nieruchomości mogą wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, gdy ustawa tak stanowi. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Skarga Kasacyjna nie przysługuje także w sprawach o ROZWÓD, o separację i  ALIMENTY oraz od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

„Sprawy rozwodowe rozwody celebrytów adwokat rozwodowy warszawa Mokotów” – świadczymy pomoc prawną osobom oczekującym profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej oraz indywidualnego podejścia i maksymalnego zaangażowania w prowadzoną sprawę. Kancelaria Adwokacka prowadzona przez Adwokata Korzeniewskiego specjalizuje się w prowadzeniu trudnych i skomplikowanych spraw rozwodowych. Z pomocy Kancelarii korzystają celebryci i osoby publiczne ceniące najwyższe standardy usług i dyskrecję oraz ochronę swojego wizerunku także w tych trudnych chwilach. Zasadą jest, że rozwody osób publicznych wywołują ogromne zainteresowanie mediów, dlatego zapewniamy pełną ochronę prawną wizerunku reprezentowanej osoby, jej interesów i dobrego imienia.

Sprawy Rozwodowe / Rozwody Kościelne w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu sprawy rozwodowe –„rozwody kościelne” obejmującego sprawy z zakresu postępowań o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego potocznie określanymi jako „rozwód kościelny” lub unieważnienie ślubu kościelnego albo unieważnienie małżeństwa prowadzimy sprawy z zakresu stwierdzenia nieważności małżeństw kościelnych oraz sprawy o unieważnienie małżeństwa. Stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w Kościele Katolickim jest rozwiązaniem prawnym przewidzianym przez kodeks prawa kanonicznego w Rozdziale III zatytułowanym poszczególne przeszkody zrywające, kanon 1083 inst. oraz Rozdziale IV zatytułowanym zgoda małżeńska kanon 1095 inst. Oprócz stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego zgodnie z prawem kanonicznym możliwe jest jeszcze unieważnienie małżeństwa czyli stwierdzenie jego nieważności. Wyrok Sądu Kościelnego stwierdzający rozwiązanie lub unieważnienie małżeństwa kanonicznego stwarza możliwość prawną „rozwiedzionym” małżonkom ponownego przystąpienia do sakramentu małżeństwa.

Doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza i wysokie kwalifikacje merytoryczne to efekt wieloletniej praktyki oraz prowadzonych procesów sądowych przed Sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym dodatkowe informacje dostępne są na naszej stronie https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug/rozwody-sprawy-rozwodowe

sprawy rozwodowe rozwody apelacja adwokat warszawa mokotów