Adwokat

Przestępstwa drogowe jazda bez uprawnień po alkoholu narkotykach” 
Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu stanowi przestępstwo drogowe z art. 177 § 2 kodeksu karnego. Zarówno prowadzenie auta pod wpływem alkoholu potocznie nazywane jazdą po alkoholu jak i prowadzeniem auta po wpływem narkotyków / „po narkotykach” jest karane i w Polskim prawie karnym stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego stanowiącego, iż osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadząca pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega odpowiedzialności karnej zagrożonej karą pozbawienia wolności do dwóch lat.

Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 178a § 1 kk był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości ( stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w 1 dm³ albo zawartość alkoholu we krwi przekraczająca 0,5 promila ) lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 kodeksu karnego, art. 174 kk, art. 177 kk lub art. 355 § 2 kodeksu karnego popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 art. 178a kk w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

14 marca 2024 r. wchodzi w życie § 5 art. 178a kodeksu karnego stanowiący, iż Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b kk, w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 kk lub art. 178a § 4 kodeksu karnego, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 art. 178a kk była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia.

W wyjątkowych sytuacjach Sąd może jednak odstąpić od orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego określonego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym określonego w art. 44b kk jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, a to oznacza, że pomoc adwokata karnisty specjalizującego się w prawie karnym i prawie drogowym jest wskazana i konieczna.

Przestępstwa drogowe jazda bez uprawnień po alkoholu narkotykach – zarówno za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu / „jazda po alkoholu” jak i prowadzenie auta pod wpływem narkotyków / „jazda po narkotykach” Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 42 § 1 kodeksu karnego Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Natomiast § 1a art. 42 kk stanowi, iż Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w: art. 178b kodeksu karnego tzw. ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego lub art. 180a kk tzw. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień oraz art. 244 kk tzw naruszenie zakazu sądowego dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 42 § 2 kk surowsza odpowiedzialność polegająca na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo określonego rodzaju na czas nie krótszy niż lat 3 spotka nietrzeźwego kierowcę / „pijany kierowca” oraz prowadzącego auto / samochód pod wpływem środków odurzających / „po narkotykach” jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w art. 42 § 1 kodeku karnego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w artykułach 173 kk, art. 174 kk lub artykuł 177. Kodeku karnego.

Wymiar orzeczonej kary polegającej na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych został w art. 42 § 3 kk podwyższony do dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ten sposób, że Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 kk lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 kk, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 kk lub w art. 355 § 2 kodeksu karnego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Zgodnie z § 4 artykułu 42 kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w paragrafie 3 artykułu 42 kodeku karnego.

Zatrzymanie za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków / „za jazdę po narkotykach”.

Badanie kierującego autem podejrzanego o prowadzenie auta pod wpływem narkotyków odbywa się narkotestem, którego zadaniem jest stwierdzenie faktu obecności substancji narkotycznej w organizmie badanego. Co ciekawe narkotest nie stwierdza konkretnej ilości narkotyku w organizmie, a jedynie obecność substancji narkotycznych / narkotyków w organizmie badanego, które następnie analizowane jest przez biegłego z zakresu toksykologii, który stwierdza rodzaj i ilość substancji w organizmie oraz określa czy kierujący znajdował się pod wpływem środka narkotycznego / „narkotyków czy w stanie po użyciu środka narkotycznego – narkotyków, od czego zależy czy sprawca będzie odpowiadał za wykroczenie czy za przestępstwo.

Środki narkotyczne i narkotyki klasyfikacja karna i wykroczeniowa:

– marihuana- 1-2,5 ng/ml stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/ml stan pod wpływem środka,

– amfetamina-25-50 ng/ml stan po użyciu, powyżej 50 stan pod wpływem środka,

– kokaina- 10-20 ng/ml stan po użyciu, powyżej 20 stan pod wpływem środka.

Odpowiedzialność karna lub wykroczeniowa osoby prowadzącej pojazd mechaniczny / kierującej autem pod wpływem alkoholu lub po użyciu alkoholu.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu ustawy kodeks karny zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

Kolejnym przestępstwem karnym należącym do kategorii przestępstw drogowych jest zgodnie z art. 178b kk ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Stosunkowe często popełnianym zarówno przez kierowców samochodów jak i motocyklistów przestępstwem drogowym jest przestępstwo z artykułu 244 kodeksu karnego polegające na naruszeniu zakazu Sądowego polegającego na nie wykonywaniu orzeczenia polegającego na zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks Karny przewiduje w art. 178 surowszą odpowiedzialność sprawców przestępstw penalizowanych w art. 173 kk – katastrofa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, art. 174 kk sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i art. 177 kk wypadek drogowy oraz wypadek w ruchu wodnym lub powietrznym, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 polegające na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego powyżej 7 dni lub ciężkim uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, przez osobę – kierującego autem znajdującego się w stanie nietrzeźwości / „pijany kierowca” lub pod wpływem środka odurzającego / narkotyków lub kierowcę który zbiegł z miejsca zdarzenia / „ucieczka z miejsca wypadku”.

Surowsza odpowiedzialność sprawców przestępstw drogowych w szczególności tzw. katastrofy drogowej, katastrofy kolejowej i wodnej oraz katastrofy lotniczej i wypadku drogowego oraz wypadku kolejowego, wodnego i lotniczego zgodnie z art. 178 § 1 kodeksu karnego polega na tym, iż Sąd skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173 kk, art. 174 kk lub art. 177 kk znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegłego z miejsca zdarzenia, orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 kk w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Natomiast zgodnie z art. 178 § 1a kk Sąd skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173 § 3 kk lub art. 173 § 4 kk lub art. 177 § 2 kk, w warunkach określonych w art. 178 § 1 kk lub którego dotyczy wskazana w tym przepisie okoliczność, orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż 3 lata, jeżeli następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby albo następstwem katastrofy jest ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, albo 5 lat, jeżeli następstwem wypadku albo katastrofy jest śmierć człowieka do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia.

„Przestępstwa drogowe jazda bez uprawnień po alkoholu narkotykach” – sprawy z zakresu prawa drogowego oraz sprawy karne związane z wypadkami drogowymi ze skutkiem śmiertelnym są szczególnym rodzajem postępowań karnych wymagających dużego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu mechaniki i fizyki oraz znajomości metod przeprowadzania rekonstrukcji wypadku drogowego. A to oznacza, że w sprawach o wypadki drogowe o winie lub braku winy decyduje właściwie przeprowadzony proces karny przez doświadczonego adwokata karnistę specjalizującego się w prawie drogowym oraz trudnych i skomplikowanych wypadkach drogowych, dlatego zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii w ramach, której oferujemy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe