Adwokat

Nietrzeźwość Kierowcy art.178a k.k. Prowadzenie Auta po Alkoholu” 
Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu stanowi przestępstwo drogowe z art. 177 § 2 kodeksu karnego. Zarówno prowadzenie auta pod wpływem alkoholu potocznie nazywane jazdą po alkoholu jak i prowadzeniem auta po wpływem narkotyków / po narkotykach jest karane i w Polskim prawie karnym stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 kodeksu karnego stanowiącego, iż osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadząca pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega odpowiedzialności karnej zagrożonej karą pozbawienia wolności do trzech lat.

Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 178a § 1 k.k. był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości ( stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w 1 dm³ albo zawartość alkoholu we krwi przekraczająca 0,5 promila ) lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 kodeksu karnego, art. 174 k.k., art. 177 k.k. lub art. 355 § 2 kodeksu karnego popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 art. 178a k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

14 marca 2024 r. wszedł w życie w art. 178a § 5 kodeksu karnego stanowiący, iż Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b k.k. w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. lub art. 178a § 4 kodeksu karnego, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 art. 178a k.k. była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia.

W wyjątkowych sytuacjach Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym określonego w art. 44b kodeksu karnego jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, a to oznacza, że pomoc adwokata karnisty specjalizującego się w prawie karnym i prawie drogowym jest wskazana i konieczna.

Nietrzeźwość kierowcy art. 178a k.k. prowadzenie auta po alkoholu, narkotykach – zarówno za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu / „jazda po alkoholu” jak i prowadzenie auta pod wpływem narkotyków / „jazda po narkotykach” Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
Zgodnie z art. 42 § 1 kodeksu karnego Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, w takiej sytuacji Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z reguły na okres od 1 roku do lat 3, choć zgodnie z art. 44 § 1 k.k. możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 15,

Natomiast § 1a art. 42 k.k. stanowi, iż Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w: art. 178b kodeksu karnego tzw. ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego lub art. 180a k.k. tzw. prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień oraz art. 244 k.k. tzw. naruszenie zakazu sądowego dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 42 § 2 k.k. surowsza odpowiedzialność polegająca na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo określonego rodzaju na czas nie krótszy niż lat 3 spotka nietrzeźwego kierowcę / „pijany kierowca” oraz prowadzącego auto / samochód pod wpływem środków odurzających / „po narkotykach” jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w art. 42 § 1 kodeku karnego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w artykułach 173 k.k., art. 174 k.k. lub artykuł 177. Kodeku karnego.

Wymiar orzeczonej kary polegającej na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych został w art. 42 § 3 k.k. podwyższony do dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ten sposób, że Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k. lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 k.k., którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 k.k. lub w art. 355 § 2 kodeksu karnego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Zgodnie z § 4 artykułu 42 kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3 artykułu 42 kodeku karnego.

14 marca 2024 r. wszedł wżycie także art. 44b kodeksu karnego – przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, który w § 1 stanowi, że w wypadkach wskazanych w ustawie Sąd obligatoryjnie orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym, w szczególności dotyczy to zapisu art. 178a § 5 kodeksu karnego stanowiącego, iż Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b k.k. w razie popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub § 4, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 była niższa niż 1,5 ‰ we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu.

Sąd orzeka także przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym, o którym mowa w art. 44b k.k. w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178 § 3 kodeksu karnego, który stanowi, iż w razie skazania, o którym mowa w art. 178 § 1 k.k. lub art. 178 § 1a k.k. Sąd może orzec przepadek, o którym mowa w art. 44b kodeksu karnego, a orzeka jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia.

Dalsza część art. 44b § 2 k.k. stanowi, że jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu.

Nietrzeźwość kierowcy art.178a k.k. prowadzenie auta po alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego – zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków.

Badanie kierującego autem podejrzanego o prowadzenie auta pod wpływem narkotyków odbywa się narkotestem, którego zadaniem jest stwierdzenie faktu obecności substancji narkotycznej w organizmie badanego. Co ciekawe narkotest nie stwierdza konkretnej ilości narkotyku w organizmie, a jedynie obecność substancji narkotycznych / narkotyków w organizmie badanego, które następnie analizowane jest przez biegłego z zakresu toksykologii, który stwierdza rodzaj i ilość substancji w organizmie oraz określa czy kierujący znajdował się pod wpływem środka narkotycznego / narkotyków czy w stanie po użyciu środka narkotycznego – narkotyków, od czego zależy czy sprawca będzie odpowiadał za wykroczenie czy za przestępstwo.

Środki narkotyczne i narkotyki klasyfikacja karna i wykroczeniowa:

– marihuana- 1-2,5 ng/ml stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/ml stan pod wpływem środka narkotycznego,

– amfetamina-25-50 ng/ml stan po użyciu, powyżej 50 stan pod wpływem środka narkotycznego,

– kokaina- 10-20 ng/ml stan po użyciu, powyżej 20 stan pod wpływem narkotyków,

Odpowiedzialność karna lub wykroczeniowa osoby prowadzącej pojazd mechaniczny / kierującej autem pod wpływem alkoholu lub po użyciu alkoholu.

„Nietrzeźwość Kierowcy art.178a k.k. Prowadzenie Auta po Alkoholu” – stan nietrzeźwości w rozumieniu ustawy kodeks karny zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 ‰ lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

Kolejnym przestępstwem karnym należącym do kategorii przestępstw drogowych jest zgodnie z art. 178b kk ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Stosunkowe często popełnianym zarówno przez kierowców samochodów jak i motocyklistów przestępstwem drogowym jest przestępstwo z artykułu 244 kodeksu karnego polegające na naruszeniu zakazu Sądowego polegającego na nie wykonywaniu orzeczenia polegającego na zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks Karny przewiduje w art. 178 surowszą odpowiedzialność sprawców przestępstw penalizowanych w art. 173 k.k. – katastrofa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, art. 174 k.k. sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i art. 177 k.k. wypadek drogowy oraz wypadek w ruchu wodnym lub powietrznym, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kodeksu karnego polegające na naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego powyżej 7 dni lub ciężkim uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, przez osobę – kierującego autem znajdującego się w stanie nietrzeźwości / „pijany kierowca” lub pod wpływem środka odurzającego / narkotyków lub kierowcę który zbiegł z miejsca zdarzenia / „ucieczka z miejsca wypadku”.

Surowsza odpowiedzialność sprawców przestępstw drogowych w szczególności tzw. katastrofa drogowa, katastrofa kolejowa w tym także katastrofa wodna i katastrofa lotnicza oraz wypadek drogowy i wypadek kolejowy, wodny i wypadek lotniczy zgodnie z art. 178 § 1 kodeksu karnego polega na tym, iż skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173 § 1 k.k. lub art. 173 § 2 k.k., art. 174 k.k. lub art. 177 § 1 k.k. znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia lub spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po popełnieniu czynu określonego w art. 173 § 1 lub § 2 k.k., art. 174 k.k. lub art. 177 § 1 k.k., a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.
Surowsza odpowiedzialność spotka także sprawców przestępstwa z art. 178 § 1a kodeksu karnego albowiem Sąd skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173 § 3 k.k. lub art. 173 § 4 k.k. lub art. 177 § 2 k.k. w warunkach określonych w art. 178 § 1 kodeksu karnego lub którego dotyczy wskazana w tym przepisie okoliczność, Sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości:

1) nie niższej niż 3 lata, jeżeli następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby albo następstwem katastrofy jest ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia,

2) nie niższej niż 5 lat, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka, do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia w przypadku katastrofy, a 20 lat pozbawienia wolności w przypadku wypadku.

Nietrzeźwość kierowcy art.178a kodeksu karnego prowadzenie Auta po alkoholu narkotykach / jazda bez uprawnień – sprawy z zakresu prawa drogowego oraz sprawy karne związane z wypadkami drogowymi ze skutkiem śmiertelnym są szczególnym rodzajem postępowań karnych wymagających dużego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu mechaniki i fizyki oraz znajomości metod przeprowadzania rekonstrukcji wypadku drogowego. A to oznacza, że w sprawach o wypadki drogowe o winie lub braku winy decyduje właściwie przeprowadzony proces karny przez doświadczonego adwokata karnistę specjalizującego się w prawie drogowym oraz trudnych i skomplikowanych wypadkach drogowych, dlatego zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii w ramach, której oferujemy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe