kasacja skarga kasacyjna do SN NSA VAT

WYNAGRODZENIE

Przy ustalaniu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia KASACJA KARNA, SKARGA KASACYJNA CYWILNA do Sądu Najwyższego lub SKARGA KASACYJNA do NSA lub środka odwoławczego w szczególności Apelacja w sprawach cywilnych i Apelacja w sprawach karnych w tym SPRAWY EKSTRADYCYJNE dotyczące EKSTRADYCJI do USA, ekstradycji z UK osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania – ENA lub tymczasowo aresztowanych w związku z zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną, wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od zawiłości, stopnia skomplikowania i precedensowego charakteru sprawy.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA pobieranego przez Kancelarię Adwokacką ustalona zostaje dla każdej sprawy indywidualnie i uzależniona jest od takich czynników jak nakład pracy, stopień skomplikowania oraz czas trwania sprawy, miejsce świadczenia usług oraz inne istotne elementy. O wysokości wynagrodzenia za sporządzenie środka zaskarżenia w szczególności APELACJA KARNA, APELACJA CYWILNA, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kasacja karna do Sądu Najwyższego Klient informowany jest zawsze przed przystąpieniem przez Kancelarię do realizacji przyjętego zlecenia, po konsultacji prawnej podczas, której dokonywana jest analiza stanu faktycznego i prawnego przyjętej sprawy oraz szanse jej wygrania. Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego zlecenia (np. sporządzenie i wniesienie kasacji lub obrona oskarżonego w sprawach karnych dotyczących narkotyków, wypadków drogowych oraz innych przestępstw i zbrodni) zawsze informujemy Klienta o wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Kancelarię za usługę prawną oraz ewentualnych dodatkowych kosztach.
Honorarium Adwokata NIE OBEJMUJE wydatków oraz opłat sądowych ponoszonych bezpośrednio przez Klienta, jak również podatku VAT, który doliczany jest do uzgodnionego przez Strony wynagrodzenia.

                                                                                                                        WYNAGRODZENIE
– ryczałt,
– stawka godzinowa,
– wynagrodzenie za poszczególne czynności (w szczególności  za wizyty w Sądach oraz pomoc prawną podczas przesłuchania),
– ryczałt za określone etapy postępowania,
– stawka podstawowa oraz dodatkowe wynagrodzenie na zasadach success fee (premii uzależnionej od wyniku sprawy),
– indywidualne uzgodnione wynagrodzenia w szczególności wg. umowy z klientem.

„Narkotyki Kasacja Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów” – KONSULTACJE PRAWNE podczas konsultacji prawnej dokonywana jest analiza stanu prawnego oraz ocena konkretnego problemu prawnego, z którym zgłasza się Klient, poprzez zaproponowanie praktycznych i możliwych w danej sytuacji rozwiązań oraz szans wygrania sprawy.
Z uwagi na doświadczenie i specyfikę Kancelarii oraz fakt osobistego zaangażowania w każdą prowadzoną sprawę Klient otrzymuje precyzyjnie dobraną usługę do indywidualnych oczekiwań i potrzeb https://adwokatwarszawamokotow.pl