Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Podatki

„Podatki VAT CIT PIT PCC Kancelaria adwokacka podatkowa Warszawa Mokotów” – PRAWO PODATKOWEPODATEK VATPODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CITPODATEK PCCPODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT, KRYPTOWALUTY – PODATEK DOCHODOWY Z ZYSKÓW Z GIEŁDY KRYPTOWALUT, PODATEK AKCYZOWY, SPRAWY KARNO  SKARBOWE dotyczące zobowiązań podatkowych w tym kasacja, skarga do WSA, skarga kasacyjna do NSA w sprawachpodatkowych związanych z podatkiem VAT CIT PIT PCC, AKCYZĄ oraz sprawy ekstradycyjne związane z ENA oraz EKSTRADYCJĄ  do USA za PRZESTĘPSTWA PODATKOWE, PRZESTĘPSTWA SKARBOWE oraz PRZESTĘPSTWA KARNOSKARBOWE

W ramach prowadzonego przez Kancelarię Działu PRAWA PODATKOWEGO – „PODATKI VAT CIT PIT PCC KANCELARIA ADWOKACKA PODATKOWA WARSZAWA” oferujemy naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną obejmującą prawo podatkowe ( VAT, CIT, PCC, PIT, AKCYZA ), polegającą na indywidualnym podejściu do zaistniałego problemu prawnego w szczególności poprzez rozwiązanie zaistniałego problemu oraz zaproponowanie praktycznych rozwiązań, które jednocześnie nastawione są na bezpieczeństwo prawne i efektywność podatkową podatnika – przedsiębiorcy.

KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA – POMOC PRAWNA W SPRAWACH PODATKOWYCH, PODATEK VAT CIT PCC PIT oraz SPRAWACH EKSTRADYCJI do USA dotyczącej ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH oraz odpowiedzialności za PRZESTĘPSTWA SKARBOWEPRZESTĘPSTWA PODATKOWE i PRZESTĘPSTWA KARNOSKARBOWE,
– porady, konsultacje prawne oraz opinie z zakresu prawa podatkowego w szczególności dotyczących zaległości podatkowych związanych z niezapłaconym podatkiem dochodowym od osób prawnych lub błędnie wyliczonym podatkiem dochodowym CIT PIT,
 zastępstwo i reprezentacja podatników podczas kontroli podatkowych lub postępowań karnoskarbowych oraz w sporach z Urzędami Skarbowymi i Urzędami Kontroli Skarbowej,
– prowadzenie spraw przed Sądami administracyjnymi – Wojewódzkim Sądem Administracyjnym WSA oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym NSA w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych dotyczących podatku dochodowego PIT CIT oraz podatków VAT PCC AKCYZY,
 prowadzenie spraw przed Sądami powszechnymi w szczególności Sądem Rejonowym, Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym w sprawach przestępstw karno – skarbowych dotyczących wyłudzenia podatku VAT oraz innych spraw dotyczących podatku VAT lub zobowiązań podatkowych,
 ekstradycja podatkowa – obrona w sprawach dotyczących EKSTRADYCJI w tym EKSTRADYCJA do USA za PRZESTĘPSTWA PODATKOWE, PRZESTĘPSTWA KARNO – SKARBOWE oraz ekstradycja do USA za przestępstwa związane z podatkiem dochodowym income tax i „praniem brudnych pieniędzy”,
– reprezentowanie Klientów w sporach z Organami CELNYMI, US, UKS, ZUS oraz w ramach postępowań administracyjnych i karnoskarbowych,
 reprezentowanie PODATNIKÓW przed Organami podatkowymi  oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach dotyczących przychodów z innych źródeł w szczególności w sprawach karnoskarbowych dotyczących przychodów wymienionych w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn zm.), o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 zażalenie – postępowanie zażaleniowe ( US, UKS, WSA, NSA ), postępowanie odwoławcze, wniosek o wydanie interpretacji podatkowej,
– obsługa prawna firm oraz doradzanie w sprawach podatkowych i celnych,
 audyt prawny dokumentów pod kątem zgodności z prawem, optymalizacji i restrukturyzacji kosztów, zobowiązań podatkowych w tym dotyczących podatku dochodowego i podatku VAT, nieściągalnych wierzytelności oraz indywidualnych potrzeb Klienta,
– doradzanie w negocjacjach w szczególności poprzez analizę planowanych przedsięwzięć gospodarczych, optymalizację zysków, kosztów i zobowiązań podatkowych,
 obsługa kredytu w szczególności negocjujemy wysokość oprocentowania, warunki spłaty kredytu oraz konwersję lub rolowanie kredytu,
– prawne zabezpieczanie transakcjinegocjowanie kontraktów i umów, – umowy spłaty kredytu, umowy ubezpieczenia, umowy najmu nieruchomości umowy dzierżawy praw oraz umowy najmu powierzchni handlowych w CENTRACH HANDLOWYCH,
– obsługa prawna STATUTOWYCH ORGANÓW SPÓŁEK, Rad Nadzorczych oraz Zarządu,
– optymalizacja podatkowa oraz kosztowa przeprowadzanych transakcji, przekształceń podmiotowych i prawnych oraz oddłużanie zadłużonych Spółek.
– restrukturyzacja kosztów lub zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, konwersja zadłużenia, zobowiązań lub przeterminowanych wierzytelności, windykacja nieściągalnych wierzytelności.

INCOME TAXES KANCELARIA ADWOKACKA PODATKOWA świadczy pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących podatku dochodowego oraz w sprawach karno – skarbowych na wszystkich etapach postępowania skarbowego lub karnoskarbowego, począwszy od wszczęcia postępowania przygotowawczego przez URZĄD SKARBOWY lub URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ in rem / in personam a kończąc na postępowaniu przed WSA – Wojewódzkim Sądem Administracyjnym lub NSA – Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
KANCELARIA Adwokacka świadczy także pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących podatku dochodowego z zysków z handlu KRYPTOWALUTAMI oraz zysków z Giełdy KRYPTOWALUT https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug/podatki-vat-cit-pit/

podatki VAT CIT PIT PCC kancelaria adwokacka podatkowa warszawa