Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Wypadki Drogowe

Wypadek drogowy po alkoholu / narkotykach ze skutkiem śmiertelnym art. 177 kk – art. 178 kk.

„Wypadki drogowe, przestępstwa drogowe adwokat Warszawa Mokotów” – przestępstwa komunikacyjne, wypadki komunikacyjne, przestępstwa drogowe w szczególności prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, oraz zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub za jazdę pod wpływem narkotyków, wykroczenia drogowe – mandat karny.

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu WYPADKI DROGOWE / PRZESTĘPSTWA DROGOWE / PRZESTĘPSTWA KOMUNIKACYJNE w tym wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu / narkotykach art. 177 kk – art. 178 kk zapewniamy naszym Klientom profesjonalną obsługę prawną adwokata karnisty specjalizującego się w prawie drogowym i zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną sprawcom wypadków drogowych jak i osobom poszkodowanym https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug/wypadki-drogowe

Prowadzimy także sprawy o ODSZKODOWANIE i ZADOŚĆUCZYNIENIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE, które jest dość często stosowane przy wypadku drogowym z art. 177  § 2 KK  tj. wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelny lub wypadku drogowym w następstwie, którego inna osoba odniosła obrażenia ciała w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz sprawy o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za niesłuszne SKAZANIE.
KANCELARIA ADWOKACKA Warszawa Mokotów – zapewniamy pomoc prawną oraz obronę osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem narkotyków / środków odurzających oraz pomoc prawną osobą zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu.
Wypadek komunikacyjny – w sytuacji, gdy doszło do zatrzymania sprawcy wypadku drogowego, którego następstwem jest śmierć innej osoby ( wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym ) lub ciężki uszczerbek na zdrowiu zapewniamy profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty podczas przesłuchania oraz na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego.

W sprawach dotyczących wypadków drogowych lub przestępstw drogowych po alkoholu albo narkotykach REPREZENTUJEMY Klientów przed Sądami wszystkich instancji:
Sąd Rejonowy – sprawy karne w pierwszej instancji dotyczące wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz inne przestępstwa drogowe i komunikacyjne.
Sąd Okręgowy – postępowanie apelacyjne w sprawach wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym lub wypadów drogowych, w którym inna osoba odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu w następstwie prowadzenia pojazdu z nadmierną prędkością lub pod wpływem alkoholu albo narkotyków.
SĄD NAJWYŻSZY – postępowanie kasacyjne w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub wypadku drogowego po alkoholu lub narkotykach ze skutkiem śmiertelnym oraz w sprawach katastrofy komunikacyjnej lub innych przestępstw drogowych.

Specjalizujemy się w środkach zaskarżenia: zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowaniaapelacja karna w sprawie wypadku drogowego, apelacja karna w sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub apelacja karna w sprawie prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków, kasacja karna do Sądu Najwyższego w sprawach wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz przestępstw drogowych po alkoholu lub narkotykach, skarga do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku.
Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy także pomoc prawną przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu – Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w szczególności dotyczy to spraw o naruszenie praw podstawowych zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Zobacz również  sprawykarne-adwokat.pl  wypadek drogowy ze skutkirm śmiertelnym po alkoholu narkotykach adwokat Warszawa Mokotów