Adwokat

Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu art.177 k.k.”

Wypadek drogowy po alkoholu lub narkotykach ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kodeksu karnego – W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu wypadki drogowe, przestępstwa komunikacyjne oraz przestępstwa drogowe, obejmujące swoim zakresem, w szczególności wypadek drogowy z art. 177 § 1 i § 2 kodeksu karnego, prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub wpływem narkotyków albo środka odurzającego z art. 178a kk, prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym z art. 180a kk oraz ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego z art. 178b kodeksu karnego oraz przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kodeksu karnego oraz prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków z art. 178a § 1 i § 4 kodeksu karnego zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę prawną adwokata karnisty specjalizującego się w prawie drogowym i zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną sprawcom wypadków drogowych jak i osobom poszkodowanym w następstwie wypadku drogowego lub katastrofy drogowej.

„Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów” zapewnia pomoc prawną adwokata specjalizującego się w prawie karnym i prawie drogowym osobom zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 i § 4 kodeksu karnego podczas przesłuchania oraz w postępowaniu przygotowawczym i na wszystkich etapach postępowania sądowego oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym.

Odpowiedzialność karna lub wykroczeniowa kierującego autem pod wpływem alkoholu lub kierującego pojazdem mechanicznym po użyciu alkoholu uzależniona jest od zawartości alkoholu we krwi lub zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu i wiąże się z wysokością kary jaką zagrożone jest to przestępstwo.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu ustawy kodeks karny zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, co uważane jest za przestępstwo w rozumieniu art.178a § 1 kk i zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast przestępstwo prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków – „jazda po alkoholu” / „jazda po narkotykach” w warunkach recydywy tzw. „recydywa za alkohol” określonej w warunkach art.178a § 4 kodeksu karnego zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności i stanowi, jeśli sprawca czynu określonego w art.178a § 1 kk był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 kk, art.174 kk, art.177 kk lub art.355 § 2 kodeksu karnego popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w art.178a § 1 kk w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wykroczeniem w rozumieniu art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń jest prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie po użyciu alkoholu / wskazującym na spożycie alkoholu gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

Podobna klasyfikacja ze względu na odpowiedzialność karna lub wykroczeniową kierującego autem pod wpływem narkotyków lub pod wpływem środków narkotycznych uzależniona jest od zawartości narkotyku / środka narkotycznego we krwi i wiąże się z wysokością kary jaką zagrożone jest to przestępstwo.

Narkotyki i środki narkotyczne klasyfikacja karna i klasyfikacja wykroczeniowa:

marihuana 1-2,5 ng/ml stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/ml stan pod wpływem środka,

amfetamina 25-50 ng/ml stan po użyciu, powyżej 50 ng/ml stan pod wpływem środka,

kokaina 10-20 ng/ml stan po użyciu, powyżej 20 ng/ml stan pod wpływem środka.

Podobnie jak przestępstwo prowadzenia auta pod wpływem alkoholu jazda po narkotykach w warunkach recydywy określonej w warunkach art.178a § 4 kodeksu karnego zagrożona jest karą do 5 lat pozbawienia wolności i dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albowiem zgodnie z art.42 § 3 kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art.178a § 4 kodeksu karnego lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art.173 kk, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art.177 § 2 kk lub w art.355 § 2 kk był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.
Stosownie do art.42 § 4 kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w art.42 § 3 kodeksu karnego.

W sprawach dotyczących wypadków drogowych lub przestępstw drogowych oraz katastrof drogowych, kolejowych i lotniczych reprezentujemy klientów przed Sądami wszystkich instancji:

Sąd Rejonowy sprawy karne w pierwszej instancji dotyczące w szczególności wypadków drogowych z art. 177 § 1 kodeksu karnego, prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub wpływem narkotyków albo środka odurzającego z art. 178a kk, prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym z art. 180a kk, ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego z art. 178b kodeksu karnego, wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kodeksu karnego, prowadzenie auta / jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków z art. 178a § 1 i § 4 kodeksu karnego.
Zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy lub tymczasowe aresztowanie stosowane przy zarzucie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach.

Sąd Okręgowy postępowanie apelacyjne w sprawach wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym lub wypadów drogowych, w którym inna osoba odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu w następstwie prowadzenia pojazdu z nadmierną prędkością lub pod wpływem alkoholu albo narkotyków w szczególności w zakresie przestępstw z art. 177 § 1 i § 2 kodeksu karnego, art. 178a kk – prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub wpływem narkotyków, art. 180a kk – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, art. 178b kk – ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk – wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach oraz jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków z art. 178a § 1 i § 4 kodeksu karnego.

Sąd Najwyższy postępowanie kasacyjne – kasacja w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk, wypadku drogowego w następstwie którego inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kodeksu karnego lub ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć z art. 177 § 1 i § 2 kodeksu karnego.

Wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. – sprawy z zakresu prawa drogowego oraz wypadków drogowych, w szczególności wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym i wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu / narkotykach wymagają bardzo dużego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy prawniczej oraz znajomości mechaniki i fizyki oraz metod przeprowadzania rekonstrukcji wypadków drogowych. W związku z tym w sprawach dotyczących wypadków drogowych o winie lub jej braku decyduje właściwie przeprowadzony proces karny przez doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie drogowym oraz skomplikowanych pod kontem faktycznym jak i prawnym wypadkach drogowych, dlatego zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii w ramach, której oferujemy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe