Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Apelacja / Kasacja

Apelacja karna, cywilna, gospodarcza / kasacja Adwokat Warszawa

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów reprezentuje Klientów w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Apelacyjnym i Sądem Okręgowym w sprawach cywilnych, gospodarczych i w sprawach karnych.

Apelacja jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku. Apelacja przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po wniesieniu apelacji wyrok Sądu I Instancji poddawany jest wnikliwej kontroli w następstwie, której Sąd Apelacyjny zmienia lub uchyla zaskarżony wyrok w całości albo w części lub orzeka o jego utrzymaniu w mocy.

Apelacja w sprawach karnych wnoszona jest do Sądu Okręgowego lub Sądu Apelacyjnego. W postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych przy wnoszeniu apelacji do Sądu Apelacyjnego od wyroku Sądu Okręgowego, który orzekał w pierwszej instancji w sprawach o zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz przestępstwa karne stypizowane w innych ustawach szczególnych, a ponadto w sprawach karnych dotyczących przestępstw określonych w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 kodeksu karnego oraz występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości Sądu Okręgowego obowiązuje przymus adwokacki.

Reprezentujemy naszych Klientów na rozprawie apelacyjnej zarówno przed Sądem Okręgowym jak i Sądem Apelacyjnym oraz w sprawach rozpoznawanych przez Sądy Wojskowe.

Apelacja karna, cywilna, gospodarcza – sprawy apelacyjne zakres świadczonej pomocy prawnej:
 sporządzanie i wnoszenie apelacji w sprawach karnych w szczególności apelacja od wyroku skazującego osobę oskarżoną o popełnienie zbrodni z art.148 kodeksu karnego oraz innych przestępstw karnych w tym z art.177 § 1 i 2 kk, art.178 kk, art.178a kk, art.178b kk i art.180a oraz apelacja karno–skarbowa dotycząca wyłudzenia podatku VAT i tzw. karuzele VAT-owskie,
 apelacja w sprawie karnej o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, apelacja w sprawach karnych dotyczących zadośćuczynienia lub odszkodowania za niesłuszne skazanie,
 wnoszenie apelacji w sprawach cywilnych gospodarczych, apelacja w sprawach ochrony i naruszenia dóbr osobistych, apelacja w sprawach rozwodowych od wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie.

Prowadzimy także postępowania kasacyjne związane z wniesieniem kasacji do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych oraz skargi kasacyjnej do NSA w sprawach dotyczących zobowiązań i zaległości podatkowych związanych z podatkiem dochodowym i podatkiem VAT vide zakładka kasacja / skarga kasacyjna.

„apelacja karna w sprawach karnych | kasacja adwokat Warszawa”