Adwokat

„Apelacja karna, kasacja prawo karne adwokat Warszawa” – reprezentujemy Klientów w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Apelacyjnym i Sądem Okręgowym w sprawach cywilnych, gospodarczych i w sprawach karnych.

Apelacja karna / cywilna jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku. Apelacja karna przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po wniesieniu apelacji w sprawie karnej wyrok Sądu I Instancji poddawany jest kontroli w następstwie, której Sąd Apelacyjny zmienia lub uchyla zaskarżony wyrok w całości albo w części lub orzeka o jego utrzymaniu w mocy.

Apelacja w sprawach karnych wnosi się do Sądu Okręgowego lub Sądu Apelacyjnego w zależności od tego jaki Sąd prowadził sprawę w I Instancji. W sprawach karnych w postępowaniu apelacyjnym przy wnoszeniu apelacji do Sądu Apelacyjnego w sprawach o zbrodnie oraz przestępstwa karne stypizowane w innych ustawach szczególnych oraz w kodeksie karnym w sprawach określonych w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142 kodeksu karnego, art. 148 § 4 kk, art. 149 kk, art. 150 § 1 kk, art. 151-154 kk, art. 158 § 3 kk, art. 163 § 3 i 4 kk, art. 165 § 1, 3 i 4 kk, art. 166 § 1 kk, art. 173 § 3 i 4 kk, art. 185 § 2 kk, art. 189a § 2 kk, art.197 § 1, § 2, § 3 § 4 i § 5 kk, art.200 § 1-5 kk, art.200a § 1 i § 2 kk, art. 210 § 2 kk, art. 211a kk, art. 252 § 3 kk, art. 258 § 1-3 kk, art. 265 § 1 i 2 kk, art. 269 kk, art. 278 § 1 i 2 kk w zw. z art. 294 kk, art. 284 § 1 i 2 kk w zw. z art. 294 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 kk, art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 kk, art. 296 § 3 kk oraz art. 299 kodeksu karnego oraz występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości Sądu Okręgowego obowiązuje przymus adwokacki.

Reprezentujemy naszych Klientów na rozprawie apelacyjnej zarówno przed Sądem Okręgowym jak i Sądem Apelacyjnym oraz w sprawach rozpoznawanych przez Sądy Wojskowe.

Sprawy apelacyjneapelacja karna, apelacja cywilna i apelacja w sprawach gospodarczych zakres świadczonej pomocy prawnej:

– sporządzanie i wnoszenie apelacji w sprawach karnych, w szczególności apelacja od wyroku skazującego osobę oskarżoną o popełnienie zbrodni z art.148 kodeksu karnego i art.148a kk oraz innych przestępstw karnych w tym z art.177 § 1 i 2 kk, art.178 kk, art.178a kk, art.178b kk i art.180a kodeksu karnego oraz apelacja karno–skarbowa dotycząca wyłudzenia podatku VAT i tzw. karuzele VAT-owskie,

 apelacja w sprawach dotyczących przestępstw narkotykowych określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. „prawo narkotykowe” obejmującego swoim zakresem przestępstwa

związane z handlem narkotykami, posiadaniem i przemytem narkotyków oraz środków odurzających w szczególności:

Art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie albo przerób narkotyków lub środków narkotycznych,

Art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,

Art. 56 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wprowadzanie do obrotu i uczestniczenie w obrocie narkotykami i środkami narkotycznymi,

Art. 57 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowanie do handlu narkotykami, wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych, przemytu narkotyków,

Art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, udzielanie, ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków i substancji narkotycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

Art. 61 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalny obrót prekursorami,

Art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

Art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalna uprawa i zbiór maku, konopii, koki,

Art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,

Art. 66 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nielegalny obrót prekursorami,

 apelacja w sprawach karnych gospodarczych związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związana z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym atr. 65 kodeksu karnego oraz art. 258 § 1, § 2, § 3 i  § 4 kodeksu karnego.

 apelacja w sprawie karnej o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, apelacja w sprawach karnych dotyczących zadośćuczynienia lub odszkodowania za niesłuszne skazanie,

„Apelacja karna kasacja prawo karne adwokat Warszawa – Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów” prowadzimy także postępowania kasacyjne związane z wniesieniem kasacji do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych oraz skargi kasacyjnej do NSA w sprawach dotyczących zobowiązań i zaległości podatkowych związanych z podatkiem dochodowym i podatkiem VAT vide zakładka kasacja / skarga kasacyjna.

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe