Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Apelacja / Kasacja

Apelacja Cywilna VAT Karna Kasacja Adwokat Warszawa

KANCELARIA ADWOKACKA reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania odwoławczego, w szczególności w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Apelacyjnym i Sądem Okręgowym w sprawach cywilnych, gospodarczych i w sprawach karnych.
Apelacja jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku. Apelacja przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po wniesieniu apelacji wyrok Sądu I Instancji poddawany jest wnikliwej kontroli w następstwie, której Sąd Apelacyjny zmienia lub uchyla zaskarżony wyrok w całości albo w części lub orzeka o jego utrzymaniu w mocy.
Apelacja w sprawach rozwodowych tj. od wyroku rozwodowego wnoszona jest do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego natomiast w postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych przy wnoszeniu apelacji do Sądu Apelacyjnego od wyroku Sądu Okręgowego obowiązuje przymus adwokacki https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug/apelacja-karna-cywilna

                                                                     APELACJA KARNA, CYWILNA , GOSPODARCZA / SPRAWY APELACYJNE

SPRAWY APELACYJNE zakres świadczonej pomocy:
 sporządzanie i wnoszenie apelacji w sprawach karnychapelacja karno – skarbowa dotycząca wyłudzenia podatku VAT lub innych spraw dotyczących podatku VAT i zobowiązań podatkowych,
 sporządzanie i wnoszenie apelacji w sprawach cywilnychapelacja w sprawach gospodarczychapelacja w sprawach ochrony i naruszenia dóbr osobistych,
 sporządzanie i wnoszenie apelacji w sprawach ROZWODOWYCHapelacja od wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie, separacja – apelacja w sprawie o separacjęapelacja w sprawach o podział majątkuapelacja w sprawach odszkodowawczychapelacja w sprawach spadkowychapelacja w sprawie zasiedzenia nieruchomości,
 apelacja w sprawie ekstradycji osób tymczasowo aresztowanych w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną, apelacja w sprawach karnych dotyczących EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA / ENA ,
 apelacja o ZADOŚĆUCZYNIENIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE, apelacja w sprawach ODSZKODOWANIA za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE,
– apelacja w sprawie ZADOŚĆUCZYNIENIA / ODSZKODOWANIA za niesłuszne SKAZANIE.
ZAKAŻENIA SZPITALNE – apelacja dotycząca odpowiedzialności szpitala za zakażenie szpitalne, apelacja dotycząca odszkodowania za błąd medyczny, apelacja za błąd w sztuce lekarskiej / błąd lekarski.
Reprezentujemy naszych Klientów na rozprawie apelacyjnej przed Sądem Okręgowym lub Sądem Apelacyjnym oraz w sprawach rozpoznawanych przez Sądy Wojskowe.

                                                                                                              KASACJA / SKARGA KASACYJNA
KASACJA SPRAWY KASACYJNE, zakres świadczonej pomocy:
 sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych, karno – skarbowych związanych z podatkiem VAT, kasacja w sprawie ekstradycji,
 sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych i odszkodowawczych – SKARGA KASACYJNA dotycząca odpowiedzialności szpitala za zakażenie szpitalne, skarga kasacyjna – odszkodowania za błędy medyczne oraz błąd w sztuce lekarskiej,
– kasacja o ZADOŚĆUCZYNIENIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE, kasacja o ODSZKODOWANIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE,
 kasacja w sprawie ODSZKODOWANIA za niesłuszne SKAZANIE, kasacja w sprawie ZADOŚĆUCZYNIENIA za niesłuszne SKAZANIE,
 sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach administracyjnych oraz sprawach podatkowych związanych z podatkiem dochodowym CIT PIT oraz podatkiem VAT PCC AKCYZĄ i CŁAMI.
 odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawach cywilnych, odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawach administracyjnych oraz odpowiedź na kasację w sprawach karnych.
POSTĘPOWANIE KASACYJNE przed Sądem Najwyższym – SN oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym – NSA dotyczy w szczególności kasacji karnej, skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych oraz skargi kasacyjnej w sprawach administracyjnych i podatkowych. W postępowaniu administracyjnym przed NSA dotyczącym skargi o wznowienie postępowania oraz w sprawach karnych przed Sądem Najwyższym dotyczących wznowienia postępowania i w sprawach cywilnych wnoszonych do Sądu II Instancji rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy dotyczących skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku obowiązuje przymus adwokacki lub radcowski.
Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów na rozprawie przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym https://adwokatwarszawamokotow.pl/nadzwyczajne-srodki-zaskarzenia-kasacja-skarga-kasacyjna
Od wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd II instancji oraz w sprawach o separację i alimenty skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

                                                                                                                   ZAŻALENIE
Prowadzimy postępowania zażaleniowe dotyczące zażaleń do NSA oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, gospodarczych, podatkowych oraz w sprawach karnych dotyczących ekstradycji oraz ENA w szczególności zażalenie na tymczasowe aresztowanie oraz zażalenie na przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug/sprawy-karne-adwokat-karnista

„Apelacja Cywilna Karna Kasacja VAT Adwokat Warszawa”