Adwokat

Udział w grupie przestępczej pranie brudnych pieniędzy

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej – pranie brudnych pieniędzy art. 299 § 1 kodeksu karnego jest to przestępstwo karne polegające na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. Najbardziej znaną metodą tego procederu jest zawyżanie przychodów z legalnej działalności, której dokładne rozmiary są trudne do skontrolowania. W międzynarodowym procederze prania pieniędzy na dużą skalę biorą udział zorganizowane grupy przestępcze wykorzystujące skomplikowane mechanizmy i operacje finansowe.

W prawie międzynarodowym praniem brudnych pieniędzy (eng. laundering money) określa się proces przy pomocy, którego dochody uzyskane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru ich źródła pochodzenia albo przepływu lub własności tych dochodów. Pranie brudnych pieniędzy ma na celu nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności pozaprawnej lub działań z nią powiązanych poprzez konwersję lub przekazywanie mienia w celu ukrywania lub zatajania nielegalnego pochodzenia tego mienia albo udzielenia pomocy osobom, które biorą udział w takiej działalności, dla umożliwienia im uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania.

Schemat struktury prania brudnych pieniędzy musi przejść co najmniej przez trzy etapy:
1. Lokata czyli zamiana gotówki na inne instrumenty finansowe.
2. Ukrycie faktu przeprowadzania omawianej operacji poprzez np. złożone transakcje i wydłużanie drogi, którą przechodzą te środki w celu zatarcia ich prawdziwego lub faktycznego źródła.
3. Legitymizacja / legalizowanie poprzez uzyskanie świadectwa legalnego pochodzenia tych środków.

Ściganie przestępstwa prania brudnych pieniędzy wynika z uregulowań prawnych krajowych w szczególności z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz prawa bankowego tj. art. 106 i art. 107 prawo bankowe oraz z uregulowań międzynarodowych:
1. Konwencji Rady Europy z dnia 8 listopada1990 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa.
2. Konwencji Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu.
3. Międzynarodowej konwencji z dnia 9 grudnia 1999 r. o zwalczaniu finansowania terroryzmu.
4. Dyrektywy Nr 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
5. Decyzji ramowej Rady Nr 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz dochodów pochodzących z przestępstwa.
6. Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z dnia 20 grudnia 1988 r.
7. Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 r.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • spraw karnych związanych z zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
  • spraw karnych związanych z zarzutem kierowania grupą przestępczą oraz udziałem w grupie przestępczej,
  • spraw karnych i postępowań karnych skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych,
  • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i VAT-owskie”,
  • obrony osób oskarżonych o przestępstwo z art.299 kodeksu karnego tzw. prania brudnych pieniędzy zagrożonego karą 8 lat pozbawienia wolności,
  • postępowań karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,
  • spraw karnych dotyczących zorganizowanej przestępczości gospodarczej,
  • spraw karnych dotyczących przestępstw narkotykowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i udziału w grupie przestępczej art.65 k.k. w zw. z art.258 kodeksu karnego.

Prowadzimy sprawy karno-skarbowe dotyczące przestępstw podatkowych związanych w szczególności z „narażeniem podatku na uszczuplenie” tzw. oszustwo podatkowe z art. 56 § 1 i art. 56 § 2 kodeksu karno skarbowego oraz sprawy związane z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym obejmującymi swoim zakresem czyny zabronione penalizowane / kryminalizowane w artykułach: art.296 k.k. nadużycie zaufania, art.296a k.k. łapownictwo menadżerskie, art.297 k.k. oszustwo finansowe, art.298 k.k. oszustwo ubezpieczeniowe / wyłudzenie ubezpieczenia, art.299 k.k. pranie brudnych pieniędzy / money laundering, art.300 k.k. niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, art.301 k.k. bankructwo, art.302 k.k. faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo, art.303 k.k. nierzetelna dokumentacja, art.304 k.k. wyzysk, art.305 k.k. zakłócanie przetargu publicznego, art.306 k.k. fałszowanie oznaczeń produktu, art.306a k.k. zmiana wskazań drogomierza, art.306b k.k. działanie w stosunku do mienia o większej wartości w rozumieniu art.296 § 1 lub § 2 k.k. art.296a § 1 lub § 4 k.k. art.299 § 1, § 2, § 5, § 6 k.k. lub art.303 § 1 kodeks karny w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości lub powodując szkodę w rozmiarach odpowiadających takiej wartości, art.306c k.k. zabór tablic rejestracyjnych i art.308 k.k. odpowiedzialność zarządców.

Udział w grupie przestępczej pranie brudnych pieniędzy” – jeśli zastanawiasz się czy skorzystać z usług naszej Kancelarii odpowiem, specjalizujemy się w prawie karnym oraz trudnych i skomplikowanych sprawach karnych, naszą pasją jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, a z usług naszej Kancelarii korzystają osoby poszukujące skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej oraz indywidualnego podejścia do powierzonej sprawy.
Dlatego zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii w ramach, której oferujemy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe