Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Skarga Kasacyjna / Kasacja

skarga kasacyjna cywilna kasacja karna kancelaria adwokacka warszawa

Cassationis appellatio prawo wniesienia kasacji – Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w nadzwyczajnych środkach zaskarżenia, w szczególności kasacja karna do Sądu Najwyższego w bardzo trudnych i skomplikowanych sprawach karnych dotyczących zbrodni zabójstwa oraz przestępstw narkotykowych i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, skarga kasacyjna w sprawach cywilnych i gospodarczych do Sądu Najwyższego oraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego – NSA w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych i podatku VAT.

Od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego przysługuje kasacja lub skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Kasacja w sprawach karnych lub skarga kasacyjna w sprawach cywilnych i gospodarczych może zostać wniesione tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność postępowania lub rażącego naruszenia prawa materialnego albo naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ treść wydanego wyroku.
Kasację karną na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Wniesieniu do Sądu Najwyższego kasacji karnej na korzyść oskarżonego nie stoi na przeszkodzie wykonanie kary, zatarcie skazania, akt łaski ani też okoliczność wyłączająca ściganie lub uzasadniająca zawieszenie postępowania.
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy oddala kasację karną albo zaskarżone orzeczenie uchyla w części lub całości i przekazuje sprawę właściwemu Sądowi do ponownego rozpoznania albo umarza postępowanie, a jeżeli skazanie jest oczywiście niesłuszne  uniewinnia oskarżonego od zarzucanego mu czynu.

Postępowanie kasacyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – NSA oraz Sądem Najwyższym dotyczy w szczególności kasacji karnej, skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych oraz skargi kasacyjnej w sprawach administracyjnych i podatkowych.
W postępowaniu administracyjnym przed NSA oraz w sprawach karnych przed Sądem Najwyższym i w sprawach cywilnych wnoszonych obowiązuje przymus adwokacki lub radcowski.

Kasacja / skarga kasacyjna postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym zakres świadczonej pomocy prawnej w sprawach kasacyjnych:

– sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych oraz karno-skarbowych dotyczących podatków VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
– przygotowywanie i wnoszenie kasacji w trudnych i skomplikowanych sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych, zbrodni zabójstwa z art.148 kk oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach,
sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych związanych z postępowaniem ekstradycyjnym – EKSTRADYCJA obywatela Polskiego,
kasacja o zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub skazanie, kasacja o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub niesłuszne skazanie,
 sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz odszkodowawczych dotyczących odpowiedzialności szpitala za zakażenie szpitalne w szczególności skarga kasacyjna w sprawach błędów medycznych lub błędu w sztuce lekarskiej,
 sporządzanie i wnoszenie skargi kasacyjnych do Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego oraz skargi kasacyjnej w sprawie zasiedzenia.
sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych do NSA w sprawach zaległości podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych CIT, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku VAT, PCC i AKCYZY.
odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawach cywilnych, odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawach administracyjnych oraz odpowiedź na kasację w sprawach karnych,
 sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach rozpoznawanych przez Sądy wojskowe,
– postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym i NSA w sprawach dotyczących wznowienia postępowania oraz w sprawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku.

Przy wnoszeniu kasacji karnej do Sądu Najwyższego lub skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego obowiązuje przymus adwokacki.
Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc prawną oraz reprezentuje Klientów na rozprawie przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Niedopuszczalna jest kasacja karna  od orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłego w następstwie rozpoznania kasacji.
W sprawach rozwodowych od wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd Apelacyjny oraz w sprawach o separację od wyroku orzekającego separację skarga kasacyjna nie przysługuje.

Skarga Kasacyjna Cywilna, Kasacja Karna Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów, Zapraszamy.