Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Skarga Kasacyjna / Kasacja

skarga kasacyjna cywilna kasacja karna kancelaria adwokacka warszawa

KANCELARIA ADWOKACKA specjalizuje się w nadzwyczajnych środkach zaskarżenia, w szczególności skarga kasacyjna w sprawach cywilnych, kasacja w sprawach karnych oraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych.
PRAWO WNIESIENIA KASACJI, cassationis appellatio – od prawomocnego wyroku Sądu apelacyjnego przysługuje kasacja lub skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Kasacja w sprawach karnych lub skarga kasacyjna w sprawach cywilnych i gospodarczych może zostać wniesione tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność postępowania lub rażącego naruszenia prawa materialnego albo naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ treść wydanego wyroku.

                                                      SKARGA KASACYJNA / KASACJA – POSTĘPOWANIE KASACYJNE przed SN i NSA
„SKARGA KASACYJNA CYWILNA KASACJA KARNA VAT Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów” – sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych oraz karno-skarbowych dotyczących podatków VAT, AKCYZY oraz podatku dochodowego,
 sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych związanych z postępowaniem ekstradycyjnym – EKSTRADYCJA obywatela Polskiego.
– kasacja o ZADOŚĆUCZYNIENIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE oraz kasacja o ODSZKODOWANIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE,
– skarga kasacyjna w sprawie ODSZKODOWANIA za niesłuszne SKAZANIE, kasacja w sprawie ZADOŚĆUCZYNIENIA za niesłuszne SKAZANIE,
 sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, ubezpieczeniowych, odszkodowawczych dotyczących odpowiedzialności szpitala za zakażenie szpitalne w szczególności skarga kasacyjna w sprawach błędów medycznych lub błędów w sztuce lekarskiej,
 sporządzanie i wnoszenie skargi kasacyjnych do SN w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego oraz skargi kasacyjnej w sprawie zasiedzenia.
 sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych do NSA w sprawach zaległości podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych CIT, podatku dochodowego od osób fizycznych CIT, podatku VAT, PCC i AKCYZY.
 odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawach cywilnych, odpowiedź na kasację w sprawach karnych.
 sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach rozpoznawanych przez Sądy wojskowe,
POSTĘPOWANIE kasacyjne przed SN i NSA w sprawach dotyczących wznowienia postępowania oraz w sprawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku.
Przy wnoszeniu kasacji karnej do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej cywilnej do SN lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego – NSA obowiązuje przymus adwokacki / radcowski. Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc prawną oraz reprezentuje Klientów na rozprawie przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W sprawach rozwodowych od wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd Apelacyjny oraz w sprawach o separację od wyroku orzekającego separację skarga kasacyjna nie przysługuje.

SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO Wyroku lub Postanowienia – skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie 2 lat od daty uprawomocnienia się zaskarżonego postanowienia https://adwokatwarszawamokotow.pl/nadzwyczajne-srodki-zaskarzenia-kasacja-skarga-kasacyjna

skarga kasacyjna cywilna kasacja karna kancelaria adwokacka warszawa