Adwokat

Skarga kasacyjna cywilna kasacja karna do Sądu Najwyższego – cassationis appellatio prawo wniesienia kasacji. Specjalizujemy się w prawie karnym oraz sprawach karnych, ramach specjalizacji prowadzimy sprawy kasacyjne dotyczące nadzwyczajnych środkach zaskarżenia, w szczególności kasacja karna do Sądu Najwyższego w bardzo trudnych i skomplikowanych sprawach karnych dotyczących morderstw oraz zbrodni zabójstwa art. 148 kodeksu karnego, art. 148a k.k. morderstwo na zlecenie / zabójstwo na zlecenie oraz przestępstwa narkotykowe art.53-art.66 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. przestępstwa przeciwko wolności seksualnej art.197 §1-§5 k.k. art.200 § 1-5 k.k. przestępstwo pedofilii – obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z małoletnim poniżej lat 15, art.200a §1 i §2 k.k. zakazane nawiązywanie kontaktów z małoletnim poniżej lat 15, oraz wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym art.177 §2 k.k. skarga kasacyjna w sprawach cywilnych i gospodarczych do Sądu Najwyższego oraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego – NSA w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych i podatku VAT.

Od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego przysługuje kasacja lub skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Kasacja w sprawach karnych lub skarga kasacyjna w sprawach cywilnych i gospodarczych może zostać wniesione tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność postępowania lub rażącego naruszenia prawa materialnego albo naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ treść wydanego wyroku.

Kasację karną na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Wniesieniu do Sądu Najwyższego kasacji karnej na korzyść oskarżonego nie stoi na przeszkodzie wykonanie kary, zatarcie skazania, akt łaski ani też okoliczność wyłączająca ściganie lub uzasadniająca zawieszenie postępowania.

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy oddala kasację karną albo zaskarżone orzeczenie uchyla w części lub całości i przekazuje sprawę właściwemu Sądowi do ponownego rozpoznania albo umarza postępowanie, a jeżeli skazanie jest oczywiście niesłuszne uniewinnia skazanego od zarzucanego mu czynu.

Postępowanie kasacyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – NSA oraz Sądem Najwyższym dotyczy w szczególności kasacji karnej, skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych oraz skargi kasacyjnej w sprawach podatkowych dotyczących podatku VAT, oraz podatku dochodowego.

W postępowaniu kasacyjnym w sprawach karnych przed Sądem Najwyższym oraz w sprawach skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych i skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym / NSA w sprawach podatkowych obowiązuje przymus adwokacki lub radcowski.

Skarga kasacyjna cywilna kasacja karna do Sądu Najwyższego – zakres świadczonej pomocy prawnej przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym / NSA:

– przygotowywanie i wnoszenie kasacji w bardzo trudnych i skomplikowanych sprawach karnych dotyczących morderstw i zbrodni zabójstwa z art. 148 kodeksu karnego i art. 148a kk tzw. morderstwo na zlecenie / zabójstwo na zlecenie oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym art. 177 § 2 kodeksu karnego,

– przygotowywanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych / kasacja karna w sprawach narkotykowych tj. handel narkotykami, przemyt narkotyków, wprowadzanie do obrotu narkotyków lub posiadanie narkotyków art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii do art. 66 UPN – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. „prawo narkotykowe” / sprawy narkotykowe, wnosimy kasację w związku z postawionym zarzutem z:

Art. 53 UPN Nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie albo przerób narkotyków lub środków narkotycznych,
Art. 55 UPN Nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
Art. 56 UPN Handel narkotykami -wprowadzenie do obrotu i uczestniczenie w obrocie narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
Art. 57 UPN Przygotowanie do handlu narkotykami, przemytu narkotyków, wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych,
Art. 58 UPN Udzielanie oraz ułatwianie, umożliwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków i substancji narkotycznych,
Art. 59 UPN Udzielanie oraz ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
Art. 61 UPN Nielegalny obrót prekursorami,
Art. 62 UPN Nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
Art. 62b UPN Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych,
Art. 63 UPN Nielegalna uprawa i zbiór maku, konopii, koki,
Art. 65 UPN Nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
Art. 66 UPN Nielegalny obrót prekursorami,
Art. 68 UPN Nielegalna reklama lub promocja narkotyków i środków narkotycznych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych,

– sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych oraz karno-skarbowych dotyczących podatków VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,

kasacja karna związana z obroną osób skazanych za zabójstwo lub zlecenie zabójstwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej art.148 § 1, § 2 kk lub art. 148a § 1 kk w zw. z art. 65 kk oraz art. 258 § 1, § 2, § 3 i  § 4 kodeksu karnego,

– kasacja karna od wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej w szczególności art. 156 kk ciężki uszczerbek na zdrowiu, art.157 § 1 kk obrażenia ciała powyżej 7 dni, art.158 § 1, § 2 i § 3 bójka i pobicie, art.197 kk zgwałcenie/gwałt, art.222 kk naruszenie nietykalności funkcjonariusza, art.223 kk czynna napaść,

– kasacja karna w sprawie wypadku drogowego oraz wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu i narkotykach zakres prowadzonych spraw kasacyjnych dotyczący następujących kwalifikacji prawnych: art.174 kk sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, art.177 kk wypadek drogowy oraz wypadek w ruchu wodnym lub powietrznym, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała z art.157 § 1 kk lub ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art.156 § 1 kk, art.178 kk surowsza odpowiedzialność kierowcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków, art.178a kk nietrzeźwość kierowcy lub znajdowanie się pod wpływem narkotyków, art. 178b kk ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, art. 180a kk prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień, art. 244 kk naruszenie zakazu sądowego dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych związanych z postępowaniem ekstradycyjnym – EKSTRADYCJA obywatela Polskiego,

kasacja o zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub skazanie, kasacja o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub niesłuszne skazanie,

 sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz odszkodowawczych dotyczących odpowiedzialności szpitala za zakażenie szpitalne w szczególności skarga kasacyjna w sprawach błędów medycznych lub błędu w sztuce lekarskiej,

sporządzanie i wnoszenie skargi kasacyjnych do Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego oraz skargi kasacyjnej w sprawie zasiedzenia,

sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych do NSA w sprawach zaległości podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych CIT, podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, podatku VAT, PCC i AKCYZY,

odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawach cywilnych, odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawach administracyjnych oraz odpowiedź na kasację w sprawach karnych,

 sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach rozpoznawanych przez Sądy wojskowe dotyczące odpowiedzialności żołnierzy zawodowych,

– postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym i NSA w sprawach dotyczących wznowienia postępowania oraz w sprawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku.

Kancelaria Adwokacka zapewnia pomoc prawną oraz reprezentuje Klientów na rozprawie przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Niedopuszczalna jest kasacja karna od orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłego w następstwie rozpoznania kasacji.
W sprawach rozwodowych od wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd Apelacyjny oraz w sprawach o separację od wyroku orzekającego separację skarga kasacyjna nie przysługuje.

Skarga Kasacyjna Cywilna, Kasacja Karna do Sądu Najwyższego Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów – zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.
Adwokat Stanisław Korzeniewski

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe