Adwokat

Zakres Usług

Sprawy karne adwokat prawo karne Warszawa” – profesjonalna obsługa prawna na najwyższym poziomie

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na wszystkich etapach postępowania karnego od chwili zatrzymania lub tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym do zakończenia postępowania przed Sądem I lub Sądem II instancji – postępowanie Apelacyjne oraz postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym przed Sądem Penitencjarnym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zamianę kary pozbawienia wolności na karę wolnościową w formie dozoru elektronicznego, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów – specjalizacja prawo karne procesowe oraz prawo karne materialne, „prawo karne drogowe” oraz trudne i skomplikowane sprawy karne w sprawach o zabójstwa / morderstwa z art.148 kodeksu karnego w szczególności art.148a kk zabójstwo na zlecenie / zlecenie zabójstwa, zgwałcenie / gwałt art.197 § 1, § 2, § 3 § 4 i § 5 kk, obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z małoletnim poniżej lat 15 tzw. przestępstwa pedofilii  art.200 § 1-5 kk, zakazane nawiązywanie kontaktów z małoletnim – osobą poniżej lat 15 art. 200a § 1 i § 2 kk.
Zajmujemy się obroną żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych w tym funkcjonariuszy policji i policjantów.

Świadczymy pomoc prawną ofiarą oraz sprawcą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, sprawcą przestępstw drogowych związanych z art. 178a kodeksu karnego polegającymi na prowadzeniu pojazdu mechanicznego – auta lub motocykla w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, narkotyków albo będącego pod wpływem alkoholu. Zapewniamy także pomoc prawną osobą oskarżonym o prowadzenie auta / samochodu po alkoholu lub narkotykach oraz spowodowanie wypadku drogowego po alkoholu lub narkotykach ze skutkiem śmiertelnym.

Specjalizujemy się w trudnych i skomplikowanych sprawach karnych dotyczących zbrodni zabójstwa i morderstw art. 148 kodeksu karnego, art. 148a kk zlecenie zabójstwa, art.197 kk zgwałcenie / gwałt oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Świadczymy pomoc prawną i obronę osobom oskarżonym o popełnienie czynów zabronionych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. przestępstwa narkotykowe w sprawach narkotykowych dotyczących „prawa narkotykowego” obejmującego swoim zakresem:
Art. 53 UPN Nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie albo przerób narkotyków lub środków narkotycznych,
Art. 54 UPN Przygotowanie do wytwarzania narkotyków i środków narkotycznych,
Art. 55 UPN Nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
Art. 56 UPN Wprowadzanie do obrotu i uczestniczenie w obrocie narkotykami i środkami narkotycznymi,
Art. 57 UPN Przygotowanie do handlu narkotykami, wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych, przemytu narkotyków,
Art. 58 UPN Udzielanie i umożliwianie do użycia narkotyków i substancji narkotycznych,
Art. 59 UPN Udzielanie, ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
Art. 61 UPN Nielegalny obrót prekursorami,
Art. 62 UPN Nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
Art. 62b UPN Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych,
Art. 63 UPN Nielegalna uprawa i zbiór maku, konopii, koki,
Art. 65 UPN Nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
Art. 66 UPN Nielegalny obrót prekursorami.

Specjalizujemy się w prawie karnym oraz trudnych sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w rozumieniu art.65 k.k. w zw. z art.258 k.k. oraz obroną kadry zarządzającej i managerskiej tzw. przestępstwa białych kołnierzyków, przestępstwa finansowe, podatkowe i celne dotyczące zorganizowanej przestępczości gospodarczej w tym wyłudzenie podatku VAT, obrót i wystawianie „pustych” faktur VAT oraz karuzele VAT-owskie.

„Sprawy karne adwokat prawo karne Warszawa” – reprezentujemy klientów w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę, CBŚ, CBA i Żandarmerię Wojskową oraz w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowym, Okręgowym i Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym – kasacja karna w sprawach karnych w zakresie przestępstw narkotykowych i udziału w grupie przestępczej, zbrodni zabójstwa oraz wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

SĄD REJONOWY orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu w szczególności osądza sprawy karne dotyczące wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym art. 177 § 2 kodeksu karnego, przestępstwa z art. 178a kk polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w szczególności auta lub motocykla w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – narkotyków. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w szczególności bójka i pobicie z art. 158 § 1, § 2 i § 3 kk. Przestępstwa przeciwko mieniu w szczególności przestępstwo kradzieży z art. 286 kk i kradzieży zuchwałej, art. 278a kk, kradzież z włamaniem z art. 279 kk, rozbój z art. 280 kk, kradzież rozbójnicza z art. 281 kk, wymuszenie rozbójnicze z art. 282 kk, przywłaszczenie z art. 284 kk, oszustwo z art. 286 kk, zabór / kradzież pojazdu z art. 289 kk oraz inne przestępstwa stypizowanie w kodeksie karnym i innych ustawach, w szczególności w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, potocznie nazywaną „prawem narkotykowym” dotyczących przestępstw narkotykowych.

SĄD OKRĘGOWY orzeka w pierwszej instancji w sprawach o zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz w innych ustawach szczególnych, w szczególności występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142 kodeksu karnego, art. 148 § 4 kk, art. 148a kk, art. 149 kk, art. 150 § 1 kk, art. 151-154 kk, art. 158 § 3 kk, art. 163 § 3 i § 4 kk, art. 165 § 1, § 3 i § 4 kk, art. 166 § 1 kk, art. 173 § 3 i § 4 kk, art. 185 § 2 kk, art. 189a § 2kk, art. 210 § 2 kk, art. 211a kk, art. 252 § 3 kk, art. 258 § 1-§ 3 kk, art. 265 § 1 i § 2 kk, art. 269 kk, art. 278 § 1 i § 2 kk w zw. z art. 294 kk, art. 284 § 1 i § 2 kk w zw. z art. 294 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 kk art. 287 § 1 kk w zw. z art. 294 kk, art. 296 § 3 kk oraz art. 299 kodeksu karnego oraz występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości Sądu Okręgowego.

Sąd Okręgowy orzeka także w sprawach karnych związanych z ekstradycją osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ENA oraz osób zatrzymanych w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną z Polski do kraju zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję. Sąd Okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w Sądzie Rejonowym oraz inne sprawy karne przekazane mu przez ustawę.

SĄD APELACYJNY rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w Sądzie Okręgowym oraz inne sprawy przekazane przez ustawę w szczególności w sprawach apelacyjnych dotyczących zbrodni, morderstw i zabójstw art.148 kk w tym zabójstwa na zlecenia z art.148a kodeksu karnego oraz spraw narkotykowych i przestępstw narkotykowych związanych z posiadaniem, handlem i przemytem narkotyków i środków odurzających oraz spraw karnych, w których orzekał Sąd Okręgowy w pierwszej instancji oraz zażalenia w sprawie przedłużenia tymczasowego aresztowania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania – ENA i zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania w sprawie ekstradycji.

SĄD NAJWYŻSZY rozpoznaje kasacje karne oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie, w szczególności sprawy karne związane z kasacją od prawomocnego wyroku skazującego Sądu II Instancji w tym wypadek drogowy po alkoholu / narkotykach ze skutkiem śmiertelnym, zbrodnie zabójstwa i morderstwo z art. 148 kodeksu karnego oraz zabójstwa na zlecenie i zlecenie morderstwa z art.148a kk, kradzież z art. 286 kk. kradzież zuchwała z art. 278a kk, kradzież z włamaniem z art. 279 kk, rozbój z art. 280 kk, kradzież rozbójnicza z art. 281 kk, wymuszenie rozbójnicze z art. 282 kk, przywłaszczenie z art. 284 kk, oszustwo z art. 286 kk, zabór / kradzież pojazdu z art. 289 kk, przestępstwa zgwałcenie potocznie nazywane gwałtem lub obcowaniem płciowymi  z art.197 § 1, § 2, § 3 § 4 i § 5 kk, przestępstwo pedofilii – obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z małoletnim poniżej lat 15 art.200 § 1-5 kk, zakazane nawiązywanie kontaktów z małoletnim poniżej lat 15 art. 200a § 1 i § 2 kk, oraz inne przestępstwa karne stypizowanie w kodeksie karnym i innych ustawach, w szczególności w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii tzw. przestępstwa narkotykowe, ustawie o broni i amunicji oraz prawie własności przemysłowej w zakresie obrotu podrabianym towarem tzw. handel podróbkami i oznaczanie podrabianych towarów znakami towarowymi, handlowymi i markowymi znanych marek.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów / sprawy karne adwokat prawo karne Warszawa – profesjonalna obsługa prawna na najwyższym poziomie.

Adwokat Stanisław Korzeniewski