Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Zakres usług

Profesjonalna Obsługa Prawna – Warszawa

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów zapewnia profesjonalną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania administracyjnego, cywilnego, podatkowego oraz postępowania karnego – zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, przesłuchanie oskarżonego świadka oraz jako oskarżyciel posiłkowy. ŚWIADCZYMY POMOC PRAWNĄ od chwili zatrzymania do zakończenia postępowania przed Sądem I lub Sądem II instancji oraz Sądem Najwyższym w postępowaniu KASACYJNYM lub postępowaniu o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym przed Sądem penitencjarnym.

Adwokat Warszawa Mokotów SPRAWY KARNE / PRAWO KARNE – prowadzimy sprawy karne związane z wypadkami komunikacyjnymi – wypadki drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu w tym sprawy karno-skarbowe dotyczące podatku VAT, karne-gospodarcze tj. przestępstwa BIAŁYCH KOŁNIERZYKÓW, obrona członków zarządu.

Adwokat Karnista zapewnia także pomoc prawną w postępowaniu o wznowienie postępowania lub ułaskawienie skazanego – prośba o ułaskawienie oraz w sprawach dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności https://adwokatwarszawamokotow.pl

REPREZENTUJEMY Klientów przed Urzędami oraz Sądami wszystkich instancji w szczególności Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, BANKI – obsługa kredytu, negocjowanie warunków spłaty przeterminowanych kredytów, złych długów i wierzytelności, rolowanie kredytu lub zadłużenia, restrukturyzacja i oddłużanie zadłużonych Spółek.

SĄD REJONOWY / rozwody – sprawy rozwodowe, powództwo o zapłatę, sprawy karne, postępowanie karnoskarbowe, prywatny akt oskarżenia / oskarżyciel posiłkowy, sprawy spadkowe, sprawy o zasiedzenie nieruchomości,

SĄD OKRĘGOWY / sprawy karne związane z ekstradycją osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ENA oraz osób zatrzymanych w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną z Polski do kraju zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję, apelacja w sprawach karnych, sprawy gospodarcze, sprawy cywilne, sprawy rozwodowe – ROZWÓD SEPARACJA ALIMENTY, sprawy o podział majątku, wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem,

SĄD APELACYJNY / apelacja od wyroku Sądu I instancji – sprawy karne, cywilne, gospodarcze, separacja / ROZWODY – apelacja w sprawie rozwodowej apelacja w sprawie o podział majątku, apelacja ochrona i naruszenie dóbr osobistych, apelacja w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, apelacja w sprawie zasiedzenia nieruchomości zażalenie w sprawie przedłużenia tymczasowego aresztowania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania – ENA, zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania w sprawie ekstradycyjnej,
SĄD NAJWYŻSZY / kasacja karna, skarga kasacyjna w sprawach cywilnych lub administracyjnych, kasacja w sprawie ekstradycji, skarga kasacyjna od prawomocnego wyroku skazującego / zasądzającego Sądu II instancji,

SĄD PENITENCJARNY / warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY /skarga do WSA – sprawy podatkowe związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT, podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT, podatek VAT PCC AKCYZA,

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY /skarga kasacyjna do NSA – taxes, podatek dochodowy CIT PIT oraz podatek VAT.

PROWADZIMY sprawy podatkowe PIT CIT VAT PCC, ODSZKODOWAWCZE przeciwko BANKOM przewalutowanie kredytu, zabezpieczenie kredytu w szczególności pozew zbiorowy, SPRAWY ROZWODOWE – ROZWÓD SEPARACJA ALIMENTY, Sprawy o Podział Majątku Wspólnego, ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ochrona praw autorskich oraz własności intelektualnej, ochrona i naruszenie dóbr osobistych, zasiedzenie nieruchomości, sprawy ubezpieczeniowe, odszkodowawcze i administracyjne w tym skarga do WSA i NSA, nabycia spadku, zachowek, postępowanie egzekucyjne, windykacja wierzytelności z wykorzystaniem postępowań transgranicznych oraz Europejskiego Postępowania Nakazowego, sprawy karne związane z ekstradycją na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, sprawy ekstradycyjne związane z wszczętą procedurą ekstradycyjną obywatela Polskiego, sprawy precedensowe – skarga do Europejskiego Trybunału Praw człowieka w Strasburgu.

ROZWODY / SPRAWY ROZWODOWE – obsługa prawna w ramach prowadzonego przez Kancelarię działu obejmującego sprawy z zakresu postępowań rozwodowych, prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie oraz sprawy rozwodowe bez orzekania o winie rozkładu pożycia, więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce SPRAWY ROZWODOWE / ROZWODY.

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
KANCELARIA ADWOKACKA Warszawa Mokotów świadczy usługi prawne na rzecz osób prawnych – podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem spółek osobowych i kapitałowych. Prowadzimy obsługę prawną statutowych organów spółek oraz doradzamy dla Zarządu i Rad Nadzorczych. Wykonujemy audyt prawny dokumentów zarówno pod kątem obowiązującego prawa jak i planowanych przedsięwzięć gospodarczych oraz indywidualnych potrzeb Klienta. Zabezpieczamy prawnie transakcje oraz negocjujemy kontrakty, obsługę kredytu, konwersję lub spłatę zaciągniętych kredytów, umowy najmu nieruchomości lub powierzchni handlowych.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy także usługi w zakresie doradztwa prawno-finansowego oraz podatkowego dla osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów gospodarczych pod kątem planowanych przedsięwzięć gospodarczych i optymalizacji zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, restrukturyzacji kosztów lub zobowiązań podatkowych TAXES oraz innych danin publicznych, konwersja zobowiązań lub wierzytelności, windykacja wierzytelności oraz oddłużanie i dokapitalizowanie Spółek https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug/podatki-vat-cit-pit

Prowadzimy także dział związany ze środkami zaskarżenia oraz nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia w szczególności Apelacja, Kasacja Skarga Kasacyjna do Sądu Najwyższego i NSA, Zażalenie, Skarga o Stwierdzenie Niezgodności z Prawem Prawomocnego Wyroku, Wznowienie Postępowania, Odszkodowanie i Zadośćuczynienie Za Niesłuszne Tymczasowe Aresztowanie oraz Zadośćuczynienie i Odszkodowanie za niesłuszne Skazanie.

Adwokat Stanisław Korzeniewski – Profesjonalna Obsługa Prawna