Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Zakres usług

Skuteczność, wiedza i doświadczenie – profesjonalna obsługa prawna na najwyższym poziomie

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na wszystkich etapach postępowania karnego od chwili zatrzymania lub tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym do zakończenia postępowania przed Sądem I lub Sądem II instancji – postępowanie apelacyjne oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym. Kancelaria świadczy także pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym przed Sądem penitencjarnym w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zamianę formy wykonywania kary, przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Adwokat Warszawa Mokotów – specjalizacja prawo karne, prawo karne drogowe oraz trudne i skomplikowane sprawy karne. Świadczymy pomoc prawną ofiarą oraz sprawcą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, sprawcą przestępstw drogowych związanych z art. 178a kodeksu karnego polegającymi na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w szczególności auta lub motocykla w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, narkotyków albo będącego pod wpływem alkoholu. Zapewniamy także pomoc prawną osobą oskarżonym o prowadzenie auta / samochodu po alkoholu lub narkotykach oraz spowodowanie wypadku drogowego po alkoholu lub narkotykach ze skutkiem śmiertelnym.

Specjalizujemy się w trudnych i skomplikowanych sprawach karnych dotyczących zbrodni zabójstwa z art. 148 kk, przestępstw z art.197 kk zgwałcenie / gwałt, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstw karnych gospodarczych związanych z obroną zarządu oraz kadry zarządzającej i managerskiej oraz przestępstw karnych dotyczących wyłudzenia podatku VAT i tzw. karuzele VAT-owskie.

REPREZENTUJEMY Klientów w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę, CBŚ i CBA oraz w postępowaniu sądowym przed Sądem Rejonowym, Okręgowym i Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym – kasacja / skarga kasacyjna.

SĄD REJONOWY orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu w szczególności osądza sprawy karne dotyczące wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym art. 177 § 2 kodeksu karnego, przestępstwa z art. 178a kk polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w szczególności auta lub motocykla w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – narkotyków. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w szczególności bójka i pobicie z art. 158 § 1, § 2 i § 3 kk. Przestępstwa przeciwko mieniu w szczególności przestępstwo kradzieży z art. 286 kk i kradzieży zuchwałej, art. 278a kk, kradzież z włamaniem z art. 279 kk, rozbój z art. 280 kk, kradzież rozbójnicza z art. 281 kk, wymuszenie rozbójnicze z art. 282 kk, przywłaszczenie z art. 284 kk, oszustwo z art. 286 kk, zabór / kradzież pojazdu z art. 289 kk oraz inne przestępstwa stypizowanie w kodeksie karnym i innych ustawach.

SĄD OKRĘGOWY orzeka w pierwszej instancji w sprawach o zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz w innych ustawach szczególnych, w szczególności występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 kodeksu karnego oraz występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.

Sąd Okręgowy orzeka także w sprawach karnych związanych z ekstradycją osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ENA oraz osób zatrzymanych w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną z Polski do kraju zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w Sądzie rejonowym oraz inne sprawy karne przekazane mu przez ustawę.

SĄD APELACYJNY rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w Sądzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane przez ustawę w szczególności w sprawach apelacyjnych dotyczących zbrodni zabójstwa oraz spraw narkotykowych związanych z posiadaniem, handlem i przemytem narkotyków i środków odurzających oraz spraw karnych, w których orzekał Sąd Okręgowy w pierwszej instancji oraz zażalenia w sprawie przedłużenia tymczasowego aresztowania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania – ENA i zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania w sprawie ekstradycji.

SĄD NAJWYŻSZY rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie, w szczególności sprawy karne związane z kasacją od prawomocnego wyroku skazującego Sądu II Instancji w tym wypadek drogowy po alkoholu / narkotykach ze skutkiem śmiertelnym, zbrodnie zabójstwa z art. 148 kk, kradzież z art. 286 kk. kradzież zuchwała z art. 278a kk, kradzież z włamaniem z art. 279 kk, rozbój z art. 280 kk, kradzież rozbójnicza z art. 281 kk, wymuszenie rozbójnicze z art. 282 kk, przywłaszczenie z art. 284 kk, oszustwo z art. 286 kk, zabór / kradzież pojazdu z art. 289 kk oraz inne przestępstwa karne stypizowanie w kodeksie karnym i innych ustawach.

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH świadczymy usługi prawne na rzecz osób prawnych – podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem spółek osobowych i kapitałowych. Prowadzimy obsługę prawną statutowych organów spółek oraz doradzamy dla Zarządu i Rad Nadzorczych. Zabezpieczamy prawnie transakcje oraz negocjujemy kontrakty.

Wykonujemy audyt prawny dokumentów zarówno pod kątem obowiązującego prawa jak i planowanych przedsięwzięć gospodarczych oraz indywidualnych potrzeb Klienta w szczególności pod względem zasadności wniesienia środka odwoławczego – apelacja, kasacja, skarga kasacyjna lub zaskarżenia – zażalenie.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy także usługi w zakresie doradztwa prawno-finansowego oraz podatkowego dla osób fizycznych, osób prawnych i podmiotów gospodarczych pod kątem planowanych przedsięwzięć gospodarczych i optymalizacji zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, restrukturyzacji kosztów lub zobowiązań podatkowych TAXES oraz innych danin publicznych.

Prowadzimy także dział związany ze środkami zaskarżenia oraz nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia w szczególności Apelacja, Kasacja Skarga Kasacyjna do Sądu Najwyższego i NSA, Zażalenie, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, wznowienie postępowania, odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów – Profesjonalna Obsługa Prawna Na Najwyższym Poziomie.