APELACJA CYWILNA od Wyroku Karnego KASACJA Adwokat Warszawa

APELACJA / KASACJA

KANCELARIA ADWOKACKA reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania odwoławczego w szczególności w postępowaniu apelacyjnym przed Sądem Apelacyjnym i Sądem Okręgowym w sprawach cywilnych, gospodarczych i w sprawach karnych.
Apelacja jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku. Apelacja przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po wniesieniu apelacji wyrok Sądu I Instancji poddawany jest wnikliwej kontroli w następstwie, której Sąd Apelacyjny zmienia lub uchyla zaskarżony wyrok w całości albo w części lub orzeka o jego utrzymaniu w mocy.
Apelacja od wyroku rozwodowego – dotycząca spraw rozwodowych wnoszona jest zawsze do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego natomiast w postępowaniu apelacyjnym w sprawach karnych przy wnoszeniu apelacji do Sądu Apelacyjnego od wyroku Sądu Okręgowego obowiązuje przymus adwokacki https://adwokatwarszawamokotow.pl/zakres-uslug/apelacja-karna-cywilna

                                                                            APELACJA KARNA, CYWILNA , GOSPODARCZA / SPRAWY APELACYJNE

SPRAWY APELACYJNE zakres świadczonej pomocy:
 sporządzanie i wnoszenie apelacji w sprawach karnych, apelacja karnoskarbowa dotycząca wyłudzenia podatku VAT lub innych spraw dotyczących podatku VAT i zobowiązań podatkowych,
 sporządzanie i wnoszenie apelacji w sprawach cywilnych, apelacja w sprawach gospodarczych, apelacja w sprawach ochrony i naruszenia dóbr osobistych,
 sporządzanie i wnoszenie apelacji w sprawach ROZWODOWYCH, apelacja od wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie, separacja apelacja w sprawie o separacjęapelacja w sprawach o podział majątku, apelacja w sprawach odszkodowawczych, apelacja w sprawach spadkowych, apelacja w sprawie zasiedzenia nieruchomości,
 apelacja w sprawie ekstradycji osób tymczasowo aresztowanych w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną, apelacja w sprawach karnych dotyczących EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA / ENA ,
apelacja o ZADOŚĆUCZYNIENIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE, apelacja w sprawach ODSZKODOWANIA za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE,
apelacja w sprawie ZADOŚĆUCZYNIENIA / ODSZKODOWANIA za niesłuszne SKAZANIE.
ZAKAŻENIA SZPITALNE –  apelacja dotycząca odpowiedzialności szpitala za zakażenie szpitalne, apelacja dotycząca odszkodowania za błąd medyczny, apelacja za błąd w sztuce lekarskiej / błąd lekarski.
Reprezentujemy naszych Klientów na rozprawie apelacyjnej przed Sądem Okręgowym lub Sądem Apelacyjnym oraz w sprawach rozpoznawanych przez Sądy Wojskowe.

                                                                                                                  KASACJA / SKARGA KASACYJNA
KASACJA SPRAWY KASACYJNE, zakres świadczonej pomocy:
 sporządzanie i wnoszenie kasacji w sprawach karnych, karno – skarbowych związanych z podatkiem VAT, kasacja w sprawie ekstradycji,
 sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, gospodarczych i odszkodowawczych – SKARGA KASACYJNA dotycząca odpowiedzialności szpitala za zakażenie szpitalne, skarga kasacyjna – odszkodowania za błędy medyczne oraz błąd w sztuce lekarskiej,
– kasacja o ZADOŚĆUCZYNIENIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE, kasacja o ODSZKODOWANIE za niesłuszne TYMCZASOWE ARESZTOWANIE,
 kasacja w sprawie ODSZKODOWANIA za niesłuszne SKAZANIE, kasacja w sprawie ZADOŚĆUCZYNIENIA za niesłuszne SKAZANIE,
sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach administracyjnych oraz sprawach podatkowych związanych z podatkiem dochodowym CIT PIT oraz podatkiem VAT PCC AKCYZĄ i CŁAMI.
 odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawach cywilnych, odpowiedź na skargę kasacyjną w sprawach administracyjnych oraz odpowiedź na kasację w sprawach karnych.
POSTĘPOWANIE KASACYJNE przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczy kasacji karnej, skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych oraz skargi kasacyjnej w sprawach administracyjnych i podatkowych. W postępowaniu administracyjnym przed NSA dotyczącym skargi o wznowienie postępowania oraz w sprawach karnych przed Sądem Najwyższym dotyczących wznowienia postępowania i w sprawach cywilnych wnoszonych do Sądu II Instancji rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy dotyczących skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku obowiązuje przymus adwokacki lub radcowski.
Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów na rozprawie przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.
Od wyroku rozwodowego wydanego przez Sąd II instancji oraz w sprawach o separację i alimenty skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

                                                                                                                   ZAŻALENIE
„Apelacja Cywilna Karna Kasacja VAT Adwokat Warszawa” – prowadzimy postępowania zażaleniowe dotyczące ZAŻALEŃ do NSA oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, gospodarczych, podatkowych oraz w sprawach karnych dotyczących ekstradycji oraz ENA w szczególności zażalenie na tymczasowe aresztowanie oraz zażalenie na przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania.